pax roodgeel cmyk CMYKverkleindmettekst
 

Prikbord
zo 26 mei 10.00 uur D.O.P. viering in Burgum
zo 26 mei 10.00 uur Woord- en communieviering in Dokkum
zo 2 juni - Bonifatiusdag met processie en 14.00 uur Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel
zo 9 juni 10.00 uur D.O.P. viering in Burgum, geen viering in Dokkum
za 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering in Burgum met rector Henk Nota
zo 16 juni 10.00 uur Eucharistieviering in Dokkum met rector Henk Nota

Burgum: Advies aan bestuur Pax Christiparochie en het bisdom Groningen-Leeuwarden
Op zondag 26 mei willen we ons advies aan het bestuur en het bisdom met betrekking tot de toekomst van onze geloofsgemeenschap Sint Martinus te Burgum afronden. Het zou heel mooi zijn als we tijdens de koffie na de DOP-dienst eensgezind een standpunt kunnen innemen.
Reeds eerder hebben we een en ander al voorgelegd. Kort en bondig zijn dat: Gemeenschapszin als uitgangspunt, een 4 wekencyclus, eigen inzet parochianen vergroten, bij zondagsvieringen gelegenheid voor communie, meer oecumenische activiteiten, aandacht voor bindende activiteiten, voortbestaan zal afhankelijk zijn van zowel onze financile situatie als van onze inzet bij de vieringen en activiteiten. In de huidige situatie denken we aan een periode van 10 jaar. Omdat zelfstandig doorgaan geen optie is zoeken we aansluiting bij een van de twee omliggende parochies 1. die van Heilige Clara van Assisi (Drachten en omstreken) of 2. de St Vitusparochie (Leeuwarden en omstreken). Er wordt een lichte voorkeur uitgesproken voor de Heilige Clara van Assisi, maar dat is slechts een eerste gevoel (onderbuik). Het grootste belang is: doorgaan als plaatselijk geloofsgemeenschap. Met name dit laatste, de voorkeur voor een van de twee parochies willen we graag nog bespreken. Loek Punt, voorzitter denktank toekomst

Verkochte spullen nalatenschap pastor Paul
Iedereen die een bod heeft gedaan, heeft bericht gehad en kan het gekochte artikel zondag na afloop van de viering in Burgum (Martinushuis) of Dokkum (kleine zaal) afrekenen en meenemen.

Bonifatiusdag
Dit jaar vieren wij de Bonifatiusdag in Dokkum op 2 juni. Het thema is: Werk maken van je geloof! De dag begint vanaf 8.00 uur met een pelgrimstocht vanuit Feanwalden. Om 11.00 uur is er een gastlezing in de Bonifatiuskapel door Leo Fijen. Om 13.30 uur start de processie vanaf de parochiekerk waarna er om 14.00 uur een Eucharistieviering is met bisschoppen De Korte en Van den Hout. Het hele programma is te lezen in de flyer. Klik hier.

Secretariaat Pax Christi Parochie
Voor al uw vragen, verzoeken, onduidelijkheden, doorgeven van gegevens of gewoon een praatje kunt u bellen met nummer 0519-292476. Op de dinsdagen van 9.30 - 15.00 uur is het parochiesecretariaat hiervoor beschikbaar. 

Bereikbaarheid
Bij noodgevallen kunt u altijd bellen met het nummer 06-17810954. LET OP! Dit nummer is alleen om te bellen, geen boodschappen inspreken of sms sturen. Dit is een doorschakelnummer.

Zondagskrant
Heeft u mededelingen voor deze zondagskrant? Mail ze dan naar Marian Folmer -

Dokkum

 • Aswoensdag 2018

  Aswoensdag 2018

 • Begraafplaats

  RK begraafplaats in Dokkum

  De parochie kent een eigen begraafplaats te Dokkum. Op deze begraafplaats zijn een Reglement en Voorschriften van toepassing. Het reglement regelt onder andere het 'vestigen', verlengen en beëindigen van een grafrecht. In de voorschriften staat meer in detail aangegeven wat is toegestaan op het gebied van grafmonumenten en grafbeplantingen.
  Regelmatig wordt in overleg met de beheerder van onze begraafplaats gekeken naar de actualiteit van met name de voorschriften. Het streven is om zo veel als mogelijk aan wensen van nabestaanden tegemoet te komen. Tegelijkertijd blijft er oog voor de begraafplaats als bijzondere plek van nagedachtenis aan overleden dierbaren. De voorschriften blijven er op toezien dat deze locatie haar waardigheid behoudt.
  De laatste wijziging in de voorschriften dateert van mei 2014. De toegestane afmetingen van liggende en staande zerken zijn daarbij wat verruimd en er zijn afmetingen opgenomen voor kindergraven en urnengraven. Bovendien is formeel nu ook de combinatie van een dekplaat met een gewapende betonfunderingsplaat toegestaan. De belangrijkste wijziging betreft evenwel de mogelijkheid om, binnen bepaalde kaders, de as van een overledene uit te strooien op de begraafplaats.

   
 • Bestonden er Friezen ten tijde van Bonifatius?

  Bestonden er Friezen ten tijde van Bonifatius?


  Regelmatig wordt er gezegd dat de Friezen uitzonderlijk zijn omdat zij als vrijwel enigen binnen Europa ten minste tweeduizend jaar onder dezelfde naam in hetzelfde gebied zouden hebben geleefd. Deze uitspraak is gebaseerd op het feit dat de Romeinse historicus Tacitus al in de eerste eeuw na Christus enkele verhalen optekende over Friezen in onze streken. Bovendien spreken ook andere Romeinse auteurs over Friezen en is er, na een onderbreking van enkele eeuwen, vanaf de zevende eeuw weer regelmatig sprake van Friezen in de overgeleverde teksten. Die middeleeuwse Friezen blijken in ruwweg hetzelfde gebied geleefd te hebben als de 'Romeinse' Friezen. De conclusie dat de laatsten de voorouders waren van die middeleeuwse Friezen ligt voor de hand. In moderne tijden is aan de overtuiging dat de Friezen al enkele millennia onder dezelfde naam op dezelfde plaats hebben geleefd, het idee gekoppeld dat zij zich al die tijd ook als één volk of natie hebben beschouwd. Beide ideeën zijn echter aan vernieuwing toe.

 • Bisdomdagen 2016

  Bisdomdagen 2016

 • Bonifatius bij Dokkum vermoord.

  Bonifatius bij Dokkum vermoord.

  754: Bonifatius bij Dokkum vermoord. De moord op Bonifatius bij Dokkum op 5 juni 754 is een historisch feit dat zich in grote bekendheid mag verheugen. In het huidige geschiedenisonderwijs komt het drama bij Dokkum nog geregeld aan de orde.

 • Bonifatius en de kerstboom

  Bonifatius en de kerstboom


  De heilige schuwde daarbij het spektakel niet.

 • Bonifatius zijn leven zijn invloed

  Bonifatius zijn leven zijn invloed 

  Dokkum - Boeken die beloven dat zij een nieuw licht werpen op het behandelde onderwerp, zijn vaak pretentieus. Er wordt de lezer iets voorgeschoteld dat niet kan worden waargemaakt. Dikwijls is men na lezing van het werk niet veel wijzer geworden. 
  Dat zei prof dr Auke Jelsma gisteren in Dokkum, ter gelegenheid van de presentatie van een door hem geschreven boek. Ook dit boek belooft een 'nieuw licht', en wel op het leven van Bonifatius, de missionaris die in 754 bij Dokkum werd vermoord. 
 • Bonifatius zocht steun bij Karel.

  Bonifatius zocht steun bij Karel.


  Symposium van bisdom Groningen en Fryske Akademy 

  Leeuwarden - Bonifatius was wars van de wereldse macht, maar verzekerde zich wel van de steun van de machthebbers in zijn tijd. Zonder die steun zou de kerstening van de heidenen in Noordwest-Europa niet blijven, wist de Angelsaksische missionaris (circa 647 -754). 
  Symposium van bisdom Groningen en Fryske Akademy 

 • Bonifatius, een Angelsaksische priester-monnik

  Bonifatius, een Angelsaksische priester-monnik


  Bonifatius te Dokkum vermoord, 754' roept het beeld op van een moedige martelaar met een Evangelieboek boven het hoofd geheven, die zich vergeefs probeert te beschermen tegen Friese heidense houwdegens. Dit waren geestverwanten van koning Radbod, die immers had geweigerd zich te laten dopen toen hij hoorde dat zijn heidense voorouders geen toegang tot de christelijke hemel hadden.

 • Bonifatius: de blaffende hond

  Bonifatius: de blaffende hond 

  De titel verdient uitleg. Onder deze titel hield ik in 1972 een aantal radiolezingen over Bonifatius. In 1973 werden ze in boekvorm gepubliceerd. Waar haalde ik het recht vandaan de eerbiedwaardige martelaar Wynfreth Bonifatius met een hond te vergelijken! Dat is heel simpel. Zo heeft hij zichzelf getypeerd. Er is een verzameling brieven van en aan hem bewaard gebleven. Dankzij die brieven en een aantal heiligenlevens weten we van hem meer dan van de meesten van zijn tijdgenoten. 
 • Bonifatius: een hond onder de hengsten

  Bonifatius: een hond onder de hengsten

  Herziene biografie vlak voor herdenkingsjaar

  Een emeritus-hoogleraar van de (protestantse) Theologische Universiteit van Kampen die een boek schrijft over de heilige Bonifatius: de wonderen zijn de wereld nog niet uit! 

  Onlangs verscheen bij de uitgeverij Boekencentrum van de hand van professor Auke Jelsma het boek Bonifatius, zijn leven, zijn invloed . 

  Het is een geheel herschreven versie van een boek over Bonifatius dat Jelsma in 1973 liet verschijnen. Het nieuwe boek komt uit op een tijdstip dat er allerwegen een hernieuwde belangstelling voor Bonifatius te bespeuren is. Volgend jaar, in 2004, wordt er zowel in Dokkum (waar Bonifatius in 754 werd vermoord, als in Crediton in Engeland (waar hij werd geboren in 672), als in Fulda (de Duitse stad waar hij werd begraven), ruim aandacht besteed aan zijn 1250ste sterfdag. Jelsma heeft dus net als de door hem beschreven bisschop Bonifatius een fijne neus voor timing. 
  Een emeritus-hoogleraar van de (protestantse) Theologische Universiteit van Kampen die een boek schrijft over de heilige Bonifatius: de wonderen zijn de wereld nog niet uit! 

  Onlangs verscheen bij de uitgeverij Boekencentrum van de hand van professor Auke Jelsma het boek Bonifatius, zijn leven, zijn invloed . 

 • Bonifatius: oefening in vriendschap.

  Bonifatius: oefening in vriendschap.

  Lezing van Prof. A.J. Jelsma bij het open van het Bonifatiusjaar 


  1.Inleiding
  Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de mogelijkheden die het bisdom Groningen mij schenkt om over de monnikmissionaris te praten die mij nu al zolang bezighoudt. Uit respect voor mensen die genoodzaakt zijn mij meermalen te beluisteren, heb ik mij voorgenomen telkens een andere invalshoek te kiezen. Vandaag is het onderwerp: Bonifatius, oefening in vriendschap. Wel lijkt het mij wenselijk een opmerking vooraf te maken. Het herdenken van figuren uit het verleden is een gecompliceerde bezigheid. Een herdenking heeft alleen dan zin, als het niet alleen om archeologische feitjes gaat maar als wij zelf daarin kunnen meekomen. Het is inderdaad vooral aan Bonifatius te danken geweest dat de christelijke godsdienst hier de overhand gekregen heeft.

 • Bonifatiusdag

  Bonifatiusdag

 • Bonifatiusdag 2015

  Bonifatiusdag 2015

 • Bonifatiusdag 2022

  Bonifatiusdag 2022.

 • Bonifatiusdag 2022 (2)

  Bonifatiusdag 2022.

 • Bonifatiusdag 2023 fotoimpressie

  Bonifatiusdag 2023 - Foto impressie

   

   

 • Bonifatiusfeestdagen

  Bonifatiusfeestdagen


  Vijftig jaar geleden, bij de laatste grote herdenking van Bonifatius' martelaars dood, hield de Duitse bondskanselier Adenauer een vlammende rede aan het praalgraf in Fulda. De Duitsers, getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog, riep hij op te werken aan een vreedzaam en verenigd Europa, waarvoor Bonifatius als de personificatie gold. Zij moesten werken aan een vredig Europa met een christelijke cultuur waarvan Bonifatius de grondlegger was geweest. Hij sprak zelfs van een 'Europeische Familie'.

 • Bonifatiuskapel

  De Kapel
  standbeeldBonifatius

  Als een zichtbaar teken van de herinnering aan de plaats waar Bonifatius stierf staat naast de bron een 2,50 meter hoog Bonifatiusbeeld, uitge­voerd in Vaurion, een Franse kalksteensoort. Het beeld is vervaardigd door G. Bolhuis, in 1907 geboren te Amsterdam. De uitbeelding is ontstaan uit het gegeven dat Bonifatius in zijn laatste ogenblikken een gewijd boek (de zogeheten Ragyndrudis-codex) boven zijn hoofd zou hebben gehouden om de slag af te weren. Op de sokkel van het beeld worden ook Crediton en Fulda, respectievelijk de geboorteplaats en de stad waar de H. Bonifatius begraven is, vermeld. Daarnaast het opschrift: HIC BONIFATIO LUMEN VITAE EXTORTUM DCCLIV HIC FRISIAE EVANGELII LUMEN EXORTUM. (vertaald: Hier werd Bonifatius het levenslicht ontnomen, 754, hier ging voor Friesland het licht van het Evangelie op). Het beeld wordt op 5 juni 1962 onthuld door de toenmalige kroonprinses, de huidige koningin der Nederlanden.

  Het processiepark Als een zichtbaar teken van de herinnering aan de plaats waar Bonifatius stierf staat naast de bron een 2,50 meter hoog Bonifatiusbeeld, uitge­voerd in Vaurion, een Franse kalksteensoort. Het beeld is vervaardigd door G. Bolhuis, in 1907 geboren te Amsterdam. De uitbeelding is ontstaan uit het gegeven dat Bonifatius in zijn laatste ogenblikken een gewijd boek (de zogeheten Ragyndrudis-codex) boven zijn hoofd zou hebben gehouden om de slag af te weren. Op de sokkel van het beeld worden ook Crediton en Fulda, respectievelijk de geboorteplaats en de stad waar de H. Boni­fatius begraven is, vermeld. Daarnaast het opschrift: HIC BONIFATIO LUMEN VITAE EXTORTUM DCCLIV HIC FRISIAE EVANGELII LUMEN EXORTUM. (vertaald: Hier werd Bonifatius het levenslicht ontnomen, 754,hier ging voor Friesland het licht van het Evangelie op). Het beeld wordt op 5 juni 1962 onthuld door de toenmalige kroonprinses, de huidige koningin der Nederlanden. In het fraaie park rondom de kapel staan 14 kruiswegstaties van de beel­dend kunstenaar Jacq. Maris uit Malden opgesteld. Deze staties, in terra­cotta uitgevoerd, zijn opgenomen in kleine kapelachtige bouwsels, opgege­trokken uit kloostermoppen afkomstig van de vele reeds lang afgebroken kloosters in de omgeving. Bijzondere aandacht vragen we voor de 12e statie, waarin een gedenkplaat voor professor Dr. Titus Brandsma is opge­nomen. Op de plaat staat de strofe van een vers dat hij schreef tijdens zijn gevangenschap in Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog.

  Rondom de Kapel

  Over het ontstaan van de bron zijn verschillende legenden in omloop. De ene vertelt van het paard van Bonifatius dat met zijn poot op de grond stapte waarna het water uit een wel tevoorschijn kwam. Het verhaal uit de Latijnse levensbeschrijving van Willibald vertelt dat deze bron waaruit zoet water welde, op wonderlijke wijze ontdekt werd tijdens het opwerpen van de terp kort na de moord. De prefect Abba, die namens de Frankische koning Pippijn de werkzaamheden leidde, reed met zijn gevolg om de heuvel heen. Het paard van een van hen zakte plotseling in de weke bodem weg; toen het met vereende krachten eruit getrokken was, welde zoet water op. Een andere legende luidt: Bonifatius op zoek naar zoet water tikte met zijn bisschopsstaf op de grond en daar ontstond de bron. De bron is eeuwenlang van groot belang geweest voor de watervoorziening van Dokkum; ook de bierbrouwerijen profiteerden van het water uit de Fontein (bron).

  Van oudsher werd aan de bron geneeskrachtige werking toegeschreven. In 1990 kwam dit extra in de publiciteit nadat een kind, gedompeld in het water van de bron, op niet verklaarbare wijze plotseling werd genezen van haar kinkhoest. Sindsdien hebben talloze mensen "heil ervaren" en "kracht geput" door met het water in aanraking te komen. Sedert 1993 is de bron door middel van een buizensysteem binnen de omheining van het Bonifatiuspark gebracht. De beeldend kunstenaar F. Ram te Hogebeintum heeft in en rond de waadplek de kracht van het water en de figuur van Bonifatius trachten te symboliseren door het aan te ­brengen van een zonnewijzer en een wereldbol. Tevens is een voorziening aangebracht van waaruit op eenvoudige wijze bronwater kan worden getapt.

  De Bonifatiuskapel

  In 1934 begon men naar het ontwerp van architect M. W. Valk uit 's Hertogenbosch met de bouw van de kapel met ca. 2.000 zitplaatsen. De eerste steen werd op Bonifatiusdag, 5 juni 1934 gelegd door mgr. Vaas, de deken van Leeuwarden. Reeds twee maanden later, op 6 augustus kon mgr. J. H. G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht, de kapel inwijden en het altaar consacreren. Men betreedt de kapel door een driedelige, rondbogi­ge toegangspoort. Zowel de muren van de poort als de wanden van de kapel zijn uitgevoerd in grote gele kloostermoppen: bakstenen in een formaat, waarmee in de middeleeuwen kerken en kloosters werden gebouwd. Deze stenen werden gebakken op de steenfabriek Schenkeschans bij Leeuwarden. Bij het ontwerp had de architect zich aan de Romaanse vormen gehouden. De bezoeker denkt dat hij een Romeins amfitheater betreedt. De zitplaatsen in het halfrond voor de pelgrims zijn zo gebouwd dat het priesterkoor met altaar dat zich in een ronde abscis bevindt, van alle kanten goed zichtbaar is. Altaar en zitplaatsen zijn overkapt door een dak met zichtbare houtconstructie, terwijl het niet overdekte deel, de lichthof, de gelovigen tijdens de Eucharistieviering met de natuur verbonden houdt. Boven de zitplaatsen bevindt zich over de hele omtrek van de kapel een processiegang. Aan de wanden is een permanente expositie te zien met de geschiedenis van de H. Bonifatius. De tentoonstellingsborden worden onderbroken door kleine glas-in-lood ramen.

  Bonifatiuskapel

  Interieur van de pelgrimskapel in de zuidelijke hoek van de Bonifatiuskapel

  Aan de rechterkant van de processiegang bevindt zich nog de Pelgrims­kapel. In de wand achter het altaar van die kapel zijn drie kleine brandgeschilderde ramen te zien, in 1965 vervaardigd door Broeder Aquino van Dijk uit Wolvega. Ze stellen symbolisch voor: Page met hond (symbool van trouw en waakzaamheid), Vrouw met wereldbol en vlam (symbool van geloof) en Monnik met kap (de H. Bonifatius, trekkend door het Friese land om het geloof te verkondigen). Er zijn tevens een aantal herinneringen aan de Z. Titus Brandsma O.Carm, van wie al eerder sprake was, te zien.
   
  Zie ook de eigen site 
   
 • Bonifatiuskapel

 • Bonifatiuspark 10-6-2016

  Bonifatiuspark 10-6-2016

 • Bonifatiuspark 11-6-2016 1

  Bonifatiuspark 11-6-2016 1

 • Bonifatiuspark 11-6-2016 2

  Bonifatiuspark 11-6-2016 2

 • Bonifatiuspark 12-6-2016 2

  Bonifatiuspark 12-6-2016 2

 • Bonifatiuspark 12-6-6-2016 1

  Bonifatiuspark 12-6-2016 1

 • Contact Acolieten en misdienaars Dokkum

  Rene Veffer
 • Contact Assistentie Liturgie Dokkum

  Ann Dikhoff-Pollmann
 • Contact KBO Dokkum

 • Contact Locatieraad Dokkum

  Elma van Rooijen
 • Contact Vincentius Caravan

  Carolien Demes
 • Contact Vincentiuszaal Dokkum

  Jaap Aagtjes
 • Herstel klokkentoren

  Herstel klokkentoren

 • Kanoen jongeren

  Kanoen jongeren

 • Kerkpagina-dokkum

 • kerkrestauratie

 • Palmpasen 2015

  Palmpasen 2015

 • Palmpasen 2016

  Palmpasen 2016

 • Palmzondag 2017 Dokkum

  Palmzondag 2017 Dokkum.

  {gallery}Palmpasen2017{/gallery}

 • Reglement Begraafplaats

 • Reglement begraafplaats

 • Reliwiki Bonifatiuskapel

 • ReliWiki-kerk-Dokkum

 • Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 11

  Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 11

  {gallery}reportages/Bonres11{/gallery}

 • Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 12

  Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 12

  {gallery}reportages/Bonres12{/gallery}

 • Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 13

  Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 13

  {gallery}reportages/Bonres13{/gallery}

 • Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 15

  Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 15

  {gallery}reportages/Bonres15{/gallery}

 • Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 16

  Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 16

  {gallery}reportages/Bonres16{/gallery}

 • Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 17

  Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 17

  {gallery}reportages/Bonres17{/gallery}

 • Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 23

  Restauratie Bonifatiuskerk Dokkum week 23

  {gallery}reportages/Bonres23{/gallery}

 • Tarieven begraafplaats

 • Page 1 of 2