Home

 

Verbetering onderwijs in Ethiopië

Voor de Vastenactie 2020 is gekozen om onze parochiaan Paul Brouwer te steunen. Samen met leerlingen en docenten van andere scholen in Nederland zijn Paul Brouwer en leerlinge Femke Wiersma van de Vakschool in Dokkum in samenwerking met Edukans naar Ethiopië gegaan. Edukans is een organisatie die zorgt voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans werkt samen met 42 scholen in Ethiopië om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en daarmee de armoede te bestrijden. Er wordt dan gekeken naar de schoolgebouwen, lesmaterialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement.

Er is keen reisverslag gemaakt van het bezoek van Paul en Femke in Ethiopië. Die kun je hier zien.

U kunt uw gift storten voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Vastenactie Verbetering Onderwijs in Ethiopië.
of voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Vastenactie Verbetering Onderwijs in Ethiopië.
logo edukans

 

logo KBOKBO Dokkum

Maandag 24 februari 2020 is de jaarvergadering en deze middag zal “De Wâldklank” voor ons optreden. Komt u gerust eens langs op een van deze gezellige middagen van de Katholieke Bond voor Ouderen ( KBO ) in de Vincentiuszaal aan de Koningstraat in Dokkum. Deze middagen beginnen om 14.30 uur. U bent van harte welkom.

santegidio

“Gemeenschap van Sant’Egidio: het leven delen met wie kwetsbaar is”.

Wij ontvingen van de Gemeenschap van Sant’Egidio de volgende introductie: “De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich, geïnspireerd door het Evangelie, wereldwijd in voor vriendschap met armen en voor vrede tussen de volken. Sinds haar ontstaan in 1968 komen op steeds meer plaatsen in de wereld vrijwilligers na hun dagelijkse werk samen om te bidden en op zoek te gaan naar de armen in de wijken van hun stad. Zo groeide de vriendschap met daklozen, kinderen in achterstandswijken, eenzamen ouderen, migranten, gehandicapten en gevangenen. Wereldwijd werken we aan vredesbemiddeling, afschaffing van de doodstraf en interreligieuze dialoog. In alles wat Sant’Egidio doet, gaat het om vriendschap met wie aan de kant staat, met wie ervaart dat hij of zij kwetsbaar is en het niet alleen kan. In Nederland bestaan op meerdere plaatsen gemeenschappen waar samen wordt gebeden de deze vriendschap wordt beleefd. In Leeuwarden organiseerde Sant’Egiodio op 17 januari een maaltijd voor armen en eenzamen. Een 40-tal mensen schoven aan in een warme vriendschappelijke sfeer. De vrijwilligers van de beginnende gemeenschap in Friesland hadden gekookt en zaten mee aan tafel. Er is groot enthousiasme bij allen om dit op regelmatige basis door te zetten. Die avond vond ook voor de derde keer het gebed van Sant’Egidio in Leeuwarden plaats, met zo’n 30 deelnemers.”


Deze lekenbeweging is vanuit het niets ontstaan in een klein kerkje in Rome, de Sant’Egidio in het jaar 1968. Dat was de tijd van de grote opstand tegen de gevestigde orde door arbeiders en studenten, de maatschappij-brede roep om democratisering en het 2e Vaticaans Concilie. In vijftig jaar tijd is ze uitgegroeid tot een wereldwijde vrijwilligersorganisatie. Op dit moment zijn er 70.000 vrijwilligers aanwezig in 70 landen. En de groei gaat door. Inmiddels is er dus ook een beginnende gemeenschap in Friesland. Over deze beweging, haar ideeën, haar rol in de tegenwoordige samenleving en haar indrukwekkende groei komt Colm Dekker ons meer vertellen.

Martinushuis, Hillamaweg 37, Burgum (achter RK kerk)
18 februari om 20.00 uur.
Entree € 3,- inclusief koffie/thee.

 

 

Ons brood gedoopt in licht …ons brood gedoopt

In onze Pax Christiparochie willen wij op donderdagen in de Veertigdagentijd een kennismakingscursus of ‘opfriscursus’ geven als inleiding in geloof, kerk en liturgie. Wij willen dit doen aan de hand van het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart.

De cursus is anders dan het gebruikelijke aanbod van catechese en toerusting. Zij is uitdrukkelijk bedoeld als inleiding en kennismaking. Deze reeks avonden is specifiek gericht op mensen die (nog) niet goed bekend zijn met de katholieke wijze van geloven en kerk-zijn. Wij denken daarbij aan mensen die niet gedoopt zijn, maar wel op zoek zijn naar zingeving. Of aan mensen die buiten de katholieke kerk gedoopt zijn, en meer willen weten van het katholieke geloof. Of aan mensen die wel katholiek gedoopt -en eventueel gevormd- zijn en die na lange(re) tijd hun kennis en inzicht weer wat willen opfrissen.

De avonden vinden plaats op zeven donderdagen kort vóór en in de Veertigdagentijd. Wij komen samen in de pastorie te Dokkum om 20.00 uur. De data zijn: donderdag 20 en 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april. Wij willen vragen om u uiterlijk op zondag 16 februari aan te melden. Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor eventuele vragen kunt U terecht bij pastor Jan van Beek, tel.: 06 8386 8271. De cursus kan alleen doorgang vinden als er tenminste 12 aanmeldingen zijn.

Als u iemand kent in uw omgeving, familie of kennissenkring kent, waarvan u weet dat hij of zij belangstelling voor deze cursus zou kunnen hebben, geef deze tekst dan door. alvast onze hartelijke dank.

Weet dat u van harte welkom bent,
pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek

logo kerkbalansStart Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan. Wist u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van het land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In de komende weken valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u ook weer mee? De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Het Leven en denken van Etty HillesumEtty Hillesum


Ditmaal een bijzondere lezing. Etty Hillesum was een zeer gelovige vrouw, een echte mystica, maar ze heeft heel eigen wortels. Ze is geboren in 1914 in een Joods gezin. Als jong meisje is ze op een aantal punten niet gelukkig met zichzelf en in 1941 gaat ze in Amsterdam in therapie. Haar therapeut Julius Spier is door Carl Gustav Jung opgeleid, afkomstig uit Duitsland en eveneens van Joodse herkomst. De therapeutische relatie ontwikkelt zich tot een intensieve liefdesrelatie. In wisselwerking met Spier en onder invloed van de vooroorlogse Duitse en Russische literatuur begint Etty aan een intensief proces van zelfanalyse dat zijn neerslag vindt in tien dagboeken en enkele series brieven die behalve goudeerlijk ook literair van zeer hoog niveau zijn. Het sleutelwoord bij Etty Hillesum wordt meer en meer ‘universele liefde’.

Etty’s spirituele ontdekkingstocht vindt plaats in een wereld waar de positie van de Joden steeds nijpender wordt tot op het punt dat zij maatschappelijk geheel uitgestoten zijn. In 1943 wordt ze samen met bijna haar hele familie gedeporteerd naar kamp Westerbork. Begin september van dat jaar wordt ze op transport gesteld naar Auschwitz. Hier sterft ze enkele maanden later.

Uit de schriftelijke getuigenissen blijkt dat ze haar ideaal van ‘universele liefde’ tot het laatst in de praktijk heeft gebracht en zelfs verder heeft ontwikkeld. Ze was een baken van licht en hoop voor iedereen in haar omgeving, ook in moeilijke tijden. Met een genadeloze eerlijkheid beschrijft ze hoe zijzelf en de mensen om haar heen keer op keer bezwijken onder de mishandelingen en de vernederingen en zich keer op keer weer oprichten en de hoop hervatten. Bijzonder is dat zij zelf tot het laatst toe weigert om de Duitsers te haten.

Hoe heeft deze onzekere ‘bakvis’ zich in slechts enkele jaren kunnen ontwikkelen tot de wijze mystica die ze op het eind van haar leven is? Langs welke wegen rijpten haar zelfinzichten en denkbeelden? Wat kunnen we van haar leren? Hierover gaat mevrouw Addie Reidsma ons in de komende Martinushuislezing meer vertellen.

14 januari 2020. Aanvang 20.00 uur
Leven en denken van Etty Hillesum – door mevr. Addie Reidsma
Martinushuis, Hillamaweg 37
9251 KA Burgum

 

Adventsactie RGB

AANPAK MOEDER – EN KINDERSTERFTE IN EL SALVADOR.

Wat is er aan de hand?
In het noorden van El Salvador, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog werd deze plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden de inwoners Guarjila weer op. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en leidde een groep tienermeisjes op tot gezondheidsvoorlichters. De kliniek richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team van artsen en andere zorgverleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvoldoende middelen om hier iets aan te doen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van de kliniek.
Wat willen we bereiken?
Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen.
Hoe doen we dat?
Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van 8 naar 11. Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n 60 tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting te geven over borstvoeding aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 2 jaar. Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om borstvoeding te promoten en te begeleiden. Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen, want gezonde- en gevarieerde voeding is een noodzaak. Zes maanden na de start, als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het bereiden van gevarieerde maaltijden. U ziet er wordt gewerkt aan een gezonde medische voorlichting, zorg voor moeder en kind, daarnaast goede voeding voor het hele gezin.

In deze Adventstijd kijken wij uit naar de zwangere Maria en de komst van Jezus, ons Kerstkind.
Mogen wij ons hart latenspreken door een gift over te maken op een van onderstaande rekeningnummers of uw gave te deponeren in de collectebus in de kerk, zodat deze vrouwen met uw hulp een gezonde bevalling hebben, een gezond kindje krijgen en hoop op een gezonde toekomst.


U kunt uw gift storten voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Adventsactie Aanpak Moeder – en Kindersterfte in El Salvador.
U kunt uw gift storten voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Adventsactie Aanpak Moeder – en Kindersterfte in El Salvador.
Namens kinderarts Ana Manganaro en de aanstaande moeders hartelijk dank,
VOMgroep Burgum-Dokkum.

foto adventsproject 2019

 

Op 15 oktober j.l vond de eerste Martinushuislezing van dit seizoen plaats: “Clara van Assisi” door mevrouw Marjan Bouritius. Er waren vierentwintig toehoorders en de reacties waren positief, voor zover wij ze gehoord hebben: geen slecht begin van de nieuwe cyclus.

Op 3 december vindt de volgende lezing plaats.Roland Putman

Nieuwe ontwikkelingen in religieus Nederland.
Inleider: Franciscaan Roland Putman

De kerken lopen leeg en kloosters sluiten hun deuren omdat er te weinig religieuzen meer zijn. Tegen deze achtergrond zien wij de afgelopen jaren een, kleine en voorzichtige, opleving bij onder andere de Benedictijnen, de Dominicanen en de Franciscanen. Wat betekent het voor een religieuze gemeenschap als er, nadat men zich eigenlijk al heeft neergelegd bij het ‘uitsterven’ van de gemeenschap in Nederland, zich ‘ineens’ nieuwe kandidaten aanmelden? Wat betekent dit voor de ‘zittende’ broeders en zusters, die zich misschien al met het ‘uitsterven’ verzoend hadden? Wat betekent dit voor de ‘nieuwe’ broeders en zusters, die meestal een groot leeftijdsverschil zullen ervaren en die misschien op een heel andere manier in de kerk en in het religieuze leven staan dan die hen voorgingen? Welke nieuwe mogelijkheden en uitdagingen zien de Franciscanen nu voor zichzelf? Welke hedendaagse vormen van ‘georganiseerde spiritualiteit’ zijn er nu aan het ontstaan?

Op deze en gelijksoortige vragen zal ingegaan worden door Roland Putman uit Den Bosch, lid van de Franciscaanse orde en pastoor in de Bommelerwaard.

Dinsdag 3 december 2019 om 20.00 uur
Martinushuis, achter de RK Kerk
Entree: € 3,- (incl. koffie/thee)

 

Mariabeeld kapel 1          

         Op 5 november: Een avond over Maria en Marialiederen

 

Ds. Herman F.de Vries uit Dokkum heeft een boek geschreven met meditaties over Maria, de moeder van Christus. Op 5 november 2019 hoopt hij te komen vertellen hoe hij tot het schrijven van zijn boekje met meditaties is gekomen. Met dit boekje en zijn activiteiten wil ds.de Vries een bijdrage leveren in het grote werk van de oecumene, de ontmoeting tussen mensen met een verschillende achtergrond en afkomstig uit verschillende geloofstradities. Welke betekenis heeft Maria voor kerk en gelovigen? Is er een brug te slaan tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de kerken afkomstig uit de Reformatie? En is Maria die brug? Ook zal hij het gebed tot Maria – Ave Maria – bespreken en toelichten, alsmede zijn tekst van een oecumenisch Ave Maria presenteren.
Samen met Chris Fictoor, componist, heeft Herman de Vries een bundel met twaalf Marialiederen uitgegeven, geschikt voor oecumenisch gebruik. Naast Marialiederen van de protestantse auteur zijn in deze bundel ook een aantal Marialiederen van Chris Fictoor en Kees Waaijman opgenomen, beiden Rooms-Katholiek en tevens Karmeliet. Bij het schrijven van de liederen hebben Fictoor en de Vries de eredienst voor ogen gehad. Drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in Fryslân, heeft het voorwoord geschreven voor deze bundel. We zingen én bespreken een aantal liederen. Er is natuurlijk alle gelegenheid om ds. de Vries vragen te stellen.
Van harte welkom in de Blijenhofkapel, Prinses Margrietstraat 63, Burgum op 5 november om 19.30 uur. Kosten € 3,00 p.p

Oogstdankvieringen

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober is er een oogstdankviering. Zaterdagavond om 19.00 uur in Dokkum. Zondag 27 oktober 10.00 uur in Burgum.
Na de beide vieringen is zoals bijna een traditie een veiling van uw meegebrachte producten uit eigen tuin. Of uit die van een ander. Denk breed. Wat geeft onze natuur en wat is er van te maken? Het pure product of verwerking van meerdere producten bij elkaar. De oogst is aan u. De opbrengst van al deze veelzijdigheid is voor het Caravanproject.
Na afloop van de vieringen bent u van harte welkom om onder het genot van koffie, thee, limonade en taart mee te bieden tijdens de veiling. Doe actief mee of geniet in stilte van een ander die heel graag de eigenaar van een product wil worden.
Lukt het niet om bij de viering aanwezig te zijn, schuif tijdens de koffie aan. Heeft u wel producten die geveild kunnen worden, maar u bent niet in de gelegenheid om zelf te komen. Laat het door een ander bij de kerken bezorgen. Zo deelt u mee in de rijke oost die wij met elkaar delen.

Graag tot ziens op 26 of 27 oktober

Werkgroep oogsdankviering2017 oogstdankdag

 

Geschiedenis van het Christendom

 

De Pax Christiparochie organiseert een reeks avonden over de geschiedenis van het Christendom. Wij richten ons op deze avonden vooral op de geschiedenis van de Kerk en de geschiedenis van de kerken, wij doen dit aan de hand van bestaand beeldmateriaal. Achtereenvolgens komen aan de orde: -1. het vroege Christendom, -2. het westers katholicisme, -3. de oosterse orthodoxie, -4. de reformatie, -5. het evangelisch christendom en tenslotte -6. de toekomst van de Kerk. De avonden worden begeleid door pastoor Paul Verheijen, pastor Jan van Beek en John Dikhoff.

 

De avonden vinden plaats op donderdagavonden vanaf 20.00 uur. Achtereenvolgens komen wij samen op 31 october, 7, 14, 21, en 28 november en op 12 december 2019. Plaats van samenkomst is de r.k. pastorie aan de Hoogstraat 25 in Dokkum.

 

In verband met de beperkte zaalruimte willen wij u vragen zich aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Buiten een kleine bijdrage voor koffie/thee zijn er geen kosten aan de avonden verbonden. Weet dat U van harte welkom bent.

 

De Martinushuislezingen openen het seizoen met Clara van Assisi (1193-1253)clara

Op 15 oktober start het seizoen van de Martinushuislezingen met een lezing over Clara van Assisi. Het is ruim 800 jaar geleden dat Clara ervoor koos om Franciscus te volgen en een evangelisch leven te leiden. In San Damiano kreeg ze haar eerste volgelingen.
Clara kennen we vooral als de eerste vrouw die Franciscus van Assisi volgde. Dat was een heel moedige beslissing van haar. En dat in een tijd waarin over vrouwen beslist werd door anderen wat hun toekomst zou zijn. Clara was een dochter uit een adellijke en rijke familie in Assisi en voor haar was een huwelijk voorzien met een machtige en rijke man.
Dat Clara een andere weg wilde gaan en dat ook nog daadwerkelijk heeft gedaan, is heel opmerkelijk. Haar tijd wilde geen eigenzinnige en zelfstandige vrouwen, maar onderdanige vrouwen in het huwelijk of levend in volledige clausuur (afgesloten) in een klooster.
Marjan Bouritius. studeerde geschiedenis en is sinds haar zestiende gefascineerd door Franciscus van Assisi en de franciscaanse spiritualiteit.zij zal deze avond de inleiding verzorgen. In de inleiding vertelt zij over het leven en de ideeën van Clara, dit geïllustreerd met een powerpointpresentatie met afbeeldingen van Clara, Franciscus en plaatsen in Umbrië. Het belooft een inspirerende avond te worden. Er wordt weer een bijdrage gevraagd van 3 euro, dit is inclusief de koffie/thee. Die avond zullen we ook iets over de volgende avonden van de Martinushuiscyclus van dit winterseizoen vertellen.

15 oktober om 20.00 uur
Martinushuis, achter RK Kerk
Hillamaweg 37 Burgum

 

‘Dag van de Spiritualiteit’ 6 oktober 2019   Engelen – Hemelse wijsheid en aards geluk

“Hoe kunnen we dat wat sommigen van ons beleven in een klooster, overbrengen naar onze eigen leefsituatie?” Dat valt niet mee, want wij kiezen voor een ander leven… En toch proberen we met de jaarlijkse ‘Dag van de Spiritualiteit’, uitgaande van de Raad van Kerken Burgum, een vorm te bieden van afgebakende tijd en plaats, voor stilte, inkeer en bezinning, naar een vorm die mogelijk is in ons bestaan en in ons dorp.

Het blijkt soms dat wij een dergelijke plek van stilte en meditatie in ons leven moeten organiseren om er aan toe te komen. Hoe kunnen wij als plaatselijke kerken die rustplek bieden? Wij zijn deel van een samenleving waar mensen zoeken naar nieuwe vormen om hun geloven in, en zoeken naar God, naar rust en inspiratie, vorm te geven. Met een dag als deze willen wij de kerkruimte, de Kruiskerk te Burgum, ter beschikking stellen om op een andere manier je er even terug te kunnen trekken.

Engelen… Velen zullen meteen associaties hebben met de ‘kerstengeltjes’, de commercie speelt daar ook gretig op in. Maar ook kennen we allemaal wel de uitdrukking: ´Zij had een engeltje op haar schouder´. Twee uitersten én alles wat daar tussenin zit; kunst, afbeeldingen, beelden, quotes… Dit jaar zal het thema van de ´Dag van de Spiritualiteit´ over díe engelen gaan waarbij we een gevoel, of ervaring van aanwezigheid, van een engel/engelen hebben. Dát ze er zijn, maar we ze niet/nooit (hebben) kunnen zien. We willen u/jou uitdagen om je te laten inspireren en met het thema aan de slag te gaan.

Rondom dit thema zijn er drie gebedsdiensten en diverse werkvormen. Tijdens het middagprogramma kunnen we luisteren naar een vertelling door Jan Mulder: ‘Over Engelen en Iconen’. Deze dag staat de icoon van de Heilige Drie-eenheid van Roebljov centraal, en hoe mooi is het om wat meer te verdiepen wat engelen op iconen ons te zeggen hebben. Want het gaat deze dag niet om ´navelstaren´, maar om vanuit de ‘stilte´ en ‘ontmoeting met God´ inspiratie te vinden voor ons leven van alledag.dag van de spiritualiteit 2019

Wie of wat is uw/jouw engel???
Mogelijk heeft u ook een ervaring, een dierbaar verhaal of een (af)beeld(ing) met een (speciale herinnering) van of met een engel. We willen deze verhalen en beelden (foto, beeld, verhaal…..) graag tentoonstellen tijdens deze dag. Vragen als: Een engel is voor mij..... Ik ontmoette een engel op, bij, in….. Mijn ervaring met een engel was….. kunnen hierbij misschien helpen. De beelden/beeldjes worden op eigen risico tentoongesteld, maar uiteraard wordt alle voorzichtigheid geboden. We hopen op veel ‘engelen’(verhalen)!

Een ieder die een verhaal of een beeld o.i.d. wil delen vragen we op zaterdagmiddag 5 oktober tussen 15.30-16.30 uur deze te brengen naar de Kruiskerk. Er zal een ‘ kijk- en ervaringstafel’ gemaakt worden met al deze ‘engelen’ (verhalen). Zondag 6 oktober kunt u na het avondgebed uw/jouw ‘engelen’ weer mee naar huis nemen.

U kunt de hele dag, tussen de gebedsdiensten door, de kerk voor langer of kortere tijd binnenlopen. Naast de werkvormen is er een leestafel, kunt u brieven schrijven voor Amnesty International of even een kop koffie drinken.

De ‘Dag van de Spiritualiteit’ nodigt uit om stil te worden, te ontmoeten en te mediteren op verschillende manieren en vormen. Wees welkom!

De Kruiskerk: Gebedsdiensten/Programma:
9.30 uur Ochtendgebed: ds. Henk-Jan de Groot. m.m.v. Liturgiekoor o.l.v. Keimpe van der Meer
12.30 uur Middaggebed: Lineke Hansma en Gretha Koopmans, dwarsfluit
14.00 uur Over engelen en iconen… Een vertelling door Jan Mulder uit Sneek
16.30 uur Avondgebed: pastor Neeltsje Bouma. m.m.v. Sint Maartenskoor o.l.v. Luuk de Vries

Reisverslag van de tocht door Pelgrim-gangers naar Fulda.

In het najaar 2018 hebben Hans en Marieke Ludema, Cees en Rennie Klijnstra en Herman en Roelina Konst samen besloten om in 2019 een reis te organiseren naar Fulda.

Uiteindelijk hebben zich voor deze tocht 26 personen opgegeven.
Fotoimpressie van foto's gemaakt door Mark Ros.Reisverslag gemaakt door Herman Konst.

Vrijdag 31 Mei

De afspraak was om 08.00 uur te vertrekken vanaf het Harddraverspark in Dokkum. Iedereen van de deelnemers was op tijd aanwezig. Voor vertrek sprak Pastoor Paul Verheijen de zegen uit over de reis die wij gingen maken naar Fulda. Pastoor Paul zou zaterdag aansluiten in Fulda, omdat hij aanwezig moest zijn bij de première van de musical Titus. In 3 personenbusjes werd de reis aangevangen. Er waren per busje vrijdagskranten beschikbaar en voor de inwendige mens werd ook gezorgd.  Na ongeveer 2 uren reizen hebben wij op een parkeerplaats aan de snelweg een stop gemaakt. Hier was voor een ieder koffie/thee en Roelina had cake gebakken. Hiervan is geen kruimel overgebleven.  Op de geplande route bleek een file van 12 km te staan. De toeristische route, welke toen gevolgd werd viel bij de pelgrims in goede aarde.  Na een tweede stop werd de reis vervolgd naar Fulda. Om ongeveer 17.00 uur kwamen wij aan bij het IBIS-hotel in Fulda. De reisleiding zorgde voor een snelle verdeling van de kamers. Hierna werd er door het grootste gedeelte van de groep naar de Drei Linden gewandeld, waar een diner werd geserveerd. Er was steeds vervoer beschikbaar, voor degene die slechter ter been waren.  Het aangeboden diner liet zich lekker smaken, de sfeer was bijzonder. Uit de gevoerde gesprekken tussen de deelnemers bleek, dat de plaats Bakhuizen een speciale betekenis had vanwege geboorte en familieleden. Moe, maar voldaan, werd terug gewandeld naar het hotel.  Om uitgerust de volgende dag het programma te vervolgen, ging een ieder tijdig slapen.

Zaterdag 1 Juni

Vanaf 08.00 uur stond het ontbijt klaar in het hotel en hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Op de achtergrond hadden professor Dieter Wagner en zijn vrouw Vronie voor ons de nodige locaties gereserveerd. Het afgelopen jaar had Dieter Wagner met ziekte te maken gehad. Hiervan was hij nu aan het herstellen. Na het ontbijt was er een rondleiding door de Dom geregeld, welke door de heer Wagner werd verzorgd. Als tolk trad Elza van der Heide op. Tijdens de rondleiding waren er allerlei voorbe-reidingen getroffen voor de dag van morgen. De organist was aan het repeteren op het orgel en het jeugdkoor was buiten aan het oefenen voor de volgende dag.  De heer Wagner nam de groep mee, naar plaatsen bovenin de kerk waar de deuren normaal voor op slot zitten. Om 11.30 uur volgde een officiële ontvangst op het gemeentehuis door de burgemeester van Fulda. Het vriendschapscomité van Fulda en Dokkum was hierbij aanwezig. Na het officiële gedeelte bood Hans Ludema de burgemeester namens de groep een attentie aan in de vorm van Friese producten uit Dokkum. Uit de informatie van het vriendschapscomité van Fulda werd duidelijk dat er al plannen waren gemaakt voor 2020. In 2019 hadden een aantal pelgrims uit Fulda een start gemaakt om in etappes richting Dokkum te lopen. Zij waren tot Meppen gekomen. Het plan was opgevat om volgend jaar vanaf Meppen in etappes naar Dokkum te lopen. Wij werden uitgenodigd om de Duitse pelgrims volgend jaar te begeleiden naar Dokkum.  Voor de deelnemers werden eveneens gastadressen gezocht.  Het lijkt mij om hier volgend jaar een gezamenlijk gevolg aan te geven. Wat verder opviel, dat er wel 5 stelletjes hadden besloten om op zaterdag 1 juni 2019 voor de wet te trouwen. Om 12.30 uur stond een lunch naar de Frauenberg en een rondleiding door het klooster op het programma. Tijdens de wandeling van het gemeentehuis naar het IBIS-hotel, vond Marian Folmer het tijd om te onderzoeken hoe het gesteld was met de gezondheidszorg in Duitsland. Bij een ongelukkige val raakte haar rechter middelvinger uit de kom. Na een paar uur in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, kwam zij terug met de rechterhand in een spalk. De gezondheidszorg was haar niet tegen gevallen. Vooraf had Roelina in haar huishoudboekje, volgens beppe Ludema, de bestelling van de lunch opgenomen. De bestelling kon daardoor de keuken van de Frauenberg snel worden klaar gemaakt. Na de lunch was er nog de gelegenheid om te genieten van het vergezicht en van de 14 bijzondere kruiswegstaties. Deze staties waren d.m.v. poppen achter vitrines uitgebeeld. Hierna was er om 16.00 uur koffie drinken in Cafe Wess. Hier sloot Pastoor Paul Verheijen zich aan bij ons gezelschap, nadat hij met de trein naar Fulda was gereisd. Om 17.30 uur vertrokken wij naar het kerkje KleinHeiligKreuz.  In dit kerkje rustte de begrafenisstoet van Bonifatius, voor de laatste keer op weg naar Fulda. Om 18.30 uur was daar een Eucharistieviering, waar Pastoor Paul Verheijen, Pastor Bert van der Wal en Vicaris-general van Fulda voorgingen. Bij het zingen van de liederen tijdens deze viering, bleek dat dit kerkje beschikte over een uitstekende akoestiek. Na afloop van deze viering werd door Hans Ludema ook een attentie van Friese producten aangeboden aan de Vicaris-general. Als afsluiting deze dag werd in het naastgelegen restaurant gedineerd door de groep. De bestellingen waren wederom vooraf opgenomen en door het bekende huishoudboekje kreeg een ieder wat hij of zij had besteld. Het drinken deze avond werd ons aangeboden door het bisdom  Fulda. Ook deze dag werd door de groep als heel bijzonder ervaren.

Zondag 2 Juni

Op zondag stond vanaf 07.00 het ontbijt klaar. Dit liet de groep zich opnieuw smaken. Twee van onze deelnemers, Jurjen en Riemke uit Kollumerzwaag waren deze dag 42 jaar getrouwd. Wij hebben voor hun gezongen en een felicitatiekaart met onze namen aangeboden. Tijdens het ontbijt kwamen de eerste groepen onder politiebegeleiding vanuit de omliggende plaatsen Fulda binnen om deel te nemen aan de processie, welke vandaag op het programma. Er waren groepen bij, welke om 02.00 ’s-Nachts op pad waren gegaan naar Fulda. Om 08.00 uur zijn wij als groep naar de Dom vertrokken. Voorzien van de Nederlandse -, Friese -  en een vlag van aaonze parochie zijn wij op gega. Zodra daar de gelegenheid voor was, zijn wij aangesloten bij de processie. De processie werd begeleid door allerlei muziekgezelschappen en de Duitse versie van het Bonifatius lied werd door menigeen gezongen. De processie voerde door de Dom en wij kwamen bij de crypte van Bonifatius langs. Na het lopen van de processie konden wij plaats nemen op de gereserveerde plaatsen voor de Dom. In een van de groepen liep de nieuwe bisschop van Fulda mee, hij was ruim zes uur onderweg geweest. Na zijn wandeling werden wij als groep uit Dokkum welkom geheten door de bisschop. Het bleek achteraf dat er 8000 pelgrims naar Fulda waren gekomen om met elkaar de Eucharistie te vieren.

  • 10.00 uur Eucharistie Viering op het plein van de Domkerk, samen met 8000 bezoekers.
  • Aansluitend Frühshoppen, waar voor ons plaatsen waren gereserveerd. Hier speelden afwisselend 2 Duitse muziekgezelschappen.
  • 14.00 uur Vertrek naar de Wasserkuppe, een berg met een hoogte van 950 meter. Hier kon een terrasje gepakt worden en voor de liefhebber kon naar de top van de berg gewandeld worden. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Het uitzicht was adembenemend en
  • 18.00 uur Diner in Park Wiesenmühle

 

Bonifatiusdagen 14, 15 en 16 juni 2019

flyer 1

 flyer 2

 

Pinkstervieringen

De Raad van Kerken Burgum nodigt u uit voor het bijwonen van een oecumenische viering op 1e Pinksterdag (9 juni). De viering wordt gehouden in het openluchttheater achter ‘de Pleats’ in Burgum en begint om 10.00 uur. Bij slecht weer wijken we uit naar de Ikker. De viering staat onder leiding van pastor Jan van Beek. De Muziekvereniging ‘Legato’ zal zorgen voor muzikale begeleiding. Tijdens de viering zal er kinderkerk zijn en voor de allerkleinsten is er kinderoppas.

Voor Dokkum vindt de eveneens oecumenische viering traditiegetrouw plaats in de Bonifatiuskapel. De viering begint om 10.00 uur en het thema is: 'Wachten op de Geest'. Voorgangers zijn ds. Hans Oosterhoff en pastoor Paul Verheijen. Aan de viering werken mee het gospelkoor “God Unlimited” uit Hallum en een koperensemble van Oranje. Na afloop koffie/thee/limonade met de door u zelf meegebrachte versnaperingen.

GEMEENSCHAPSOPBOUW
De leden van de parochiegemeenschap moeten echte zorg hebben voor elkaar. De warmte uitstralen van mensen die wat voor elkaar over hebben; mensen die zich lid voelen van een familieverband. Een gemeenschap die in haar eigen kracht gelooft, straalt ook wat uit en daarvan gaat een wervende kracht uit voor anderen.

Parochiebestuur en parochievergadering

Een parochie heeft natuurlijk ook een bestuur nodig. Deze mensen worden op voordracht van de parochie door de bisschop van Groningen benoemd. Het parochiebestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen en het levensonderhoud van de pastores. De parochievergadering bestaande uit vertegenwoordigers van de vier taakvelden in de parochie buigt zich vooral over het te voeren pastorale beleid. De vice-voorzitter en de secretaris van het parochiebestuur hebben diezelfde taak in de parochievergadering.
Op dit moment is vice-voorzitter: Jan Arends, Iepenlaan 35 9103 RJ Dokkum tel 0519-295996

Bankrekening

ABN-AMRO-bank rekeningnummer 47.05.42.179 t.n.v. R.K. Kerk te Dokkum  IBAN NL78ABNA0470542179
 

Redactie parochieblad
Bonemare, ons parochieblad is tot op heden het belangrijkste communicatiemiddel in de parochie. Er wordt dan ook de grootst mogelijke zorg aan het blad gegeven. Voor in elk nummer staat te lezen wanneer de kopij voor het volgende nummer moet worden ingeleverd. Het blad verschijnt 7 keer per jaar en een abonnement is per jaar € 12.50. De Bonemare wordt in full colour gemaakt samen met uitgeverij de Zalige Zalm.
Inleveradres voor de kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus van de pastorie aan de Hoogstraat. De redactie wordt verzorgd door Frits Eshuis en Anneke Aagtjes.

Parochie van de Heilige Martinus en de Heilige Bonifatius en Gezellen.

De parochie maakt deel uit van het vicariaat Friesland - Noordoostpolder in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Officieel heeft onze Bonifatiusparochie een meer uitgebreide naam, namelijk Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen. We zijn een diasporaparochie, dat wil zeggen een geloofsgemeenschap met een uitgestrekt gebied. Er horen naast Dokkum nog 59 dorpen tot het grondgebied van onze parochie. Er is maar in één plaats gelegenheid tot het bezoeken van de vieringen, namelijk in Dokkum. Daar staan zowel de parochiekerk als de pelgrimskapel. Met de parochie van de heilige Martinus te Burgum bestaat een nauwe samenwerking. Zo worden de pastores gedeeld en zijn er ook op andere gebieden vormen van samenwerking.

Hartelijk welkom op de website van R.K. Parochie van Dokkum. Bijzondere levensmomenten worden omgeven met de bijbelse boodschap, een bemoedigend woord, een gezamenlijk gebed. Er wordt ruimte gegeven om God-met-ons te beleven en te vieren op vreugdevolle en moeilijke momenten, op zon- en feestdagen, bijna iedere dag.
Op deze site vindt u een overzicht van activiteiten en diensten van onze parochie. De parochiekerk is vanaf 1 juni t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend. Op andere tijden in overleg met de pastorie.
De bonifatiuskapel is vanaf 15 mei t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend (Op andere tijden: kijk bij Bonifatiuskapel)

 

Katholieke Bond van Ouderen
Sinds 1989 bestaat er in de parochie een afdeling van de KBO. De bond behartigt samen met de protestants-christelijke en de algemene bond de belangen van ouderen (50-plussers). Daarvoor heeft men zitting in de zogeheten ouderen-adviesraad. Daarnaast organiseert men een aantal keren per jaar een bezinnende en ontspannende activiteit voor leden en belangstellenden. Ook op provinciaal niveau is de afdeling vertegenwoordigd en vinden er een aantal activiteiten plaats. Contact klik hier.

Oecumene
De locatie H. Bonifatius van de Pax Christiparochie is lid van de Raad van Kerken Dokkum. Daarin zijn ook vertegenwoordigd de PKN-kerken, de Verenigde Christelijke Gemeente, de Christelijk Gereformeerde kerk. De Raad organiseert een aantal zaken. Namens de parochie hebben pastor Paul Verheijen, René Veffer en Hans Ludema zitting in de Raad van Kerken.
Sinds een aantal jaren mikt de Raad van Kerken op laagdrempelige vieringen waarbij alle leeftijden worden aangesproken. Voor meer informatie zie: Raad van Kerken

Pastoresconvent
De pastores van praktisch alle kerkgenootschappen van Dokkum komen een paar maal per jaar samen voor gesprek en ontmoeting. Secretaris: pastor Paul Verheijen, Hoogstraat 25, 9101 LH Dokkum, telefoon 0519-292476.

Kommissie Geestelijke Verzorging Sionsberg
Om de twee maanden komt de KGVS bij elkaar. Predikanten en vertegenwoordigers van diverse kerken buigen zich over taken rond het pastoraat in ziekenhuis en verpleeghuis Talma - Sionsberg. Daarnaast organiseert de KGVS een jaarlijkse thema-ochtend voor alle pastores uit de regio Noord-Oost Friesland. Afgevaardigde van de parochie is pastor Paul Verheijen. 

Vincentiuszaal
De Vincentiuszaal ligt tegenover de kerk aan de Koningstraat in Dokkum. Van dit gebouw wordt regelmatig gebruik gemaakt voor parochiale activiteiten. Er zijn in het gebouw twee zaalruimtes, een kleine zaal en een grotere zaal die zowel voor parochianen als niet-parochianen te huur zijn.

De wijkcontactgroep
De wijkcontactpersonen zijn de ogen en oren van de parochiegemeenschap in een bepaalde wijk. Ze zijn een aanspreekpunt voor parochianen, bezoeken nieuwkomers, zorgen voor de verspreiding van de jaarlijkse actie Kerkbalans en ook zij verwijzen naar pastores wanneer dat nodig of gewenst is. De wijkcontactpersonen zijn voor vier jaar aangesteld met een eventuele verlenging van vier jaar. Ook als groep komen ze regelmatig bij elkaar om zich te bezinnen. De coördinatie van de wijkcontactgroep is in handen van mevrouw Maria Winters, Mockamawei 19 - 9121 CB Aalzum, telefoon 0519-294585.

Raad van Kerken
In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente, de locatie Sint-Martinus van de Pax Christiparochie, de Doopsgezinde Gemeente Veenwouden en de Vrije Evangelische Gemeente samen. De Raad van Kerken beijvert zich om hier ter plaatse de eenheid onder de christenen te bevorderen door: * Het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de plaatselijke kerkelijke gemeentes en parochie; * Samen ons geloof in God te vieren; * In gezamenlijkheid activiteiten te organiseren die kerkmensen en parochianen bijeen brengt. Kortom, de Raad van Kerken zet in op wat ons samenbindt en wil het besef van onze eenheid in Christus versterken door ontmoeting, gesprek, vieringen e.d. in een sfeer van openheid van geest, ruimhartigheid en hartelijkheid.  

RvK-diensten
Jaarlijks organiseert de RvK  Burgum oecumenische vieringen rond de christelijke feesten: Op 2e Paasdag, op Pinksterzondag en op 2e Kerstdag. Daarnaast is er een Vredesvesper tijdens de vredesweek en een viering in de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. 
 
Contactpersoon:Douwe Posthuma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voorzitter raad van kerken)
Contactpersoon Martinusparochie: Joop Altheer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Informatie over de andere kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken vindt u op de volgende websites:
Doopsgezinde Gemeente - www.dgveenwouden.doopsgezind.nl 
PKN kerken Burgum: - www.pgburgum.nl
Vrije Evangelische Gemeente - www.vegburgum.nl
Kerkplein Burgum: - www.kerkplein-burgum.frl

Het Martinushuis wordt beheerd door Herman Waagemans.
Verdere informatie via 06-43277080.

LITURGIE
Een van de manieren waarop de parochie haar geloof tot uitdrukking brengt is de liturgie. We komen vierend samen om God te danken, te leren van zijn Woord, uit te wisselen, en (zeker in de weekendvieringen) in de Maaltijd inspiratie op te doen, nieuwe kracht.Deze vieringen dienen gedragen te worden door een goede voorbereiding van de kant van de voorganger en (minstens zo belangrijk) een actief meedoen van de verzamelde geloofsgemeenschap.
De parochie kent een coördinator voor het gebied van de liturgie, te weten: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956. Zij coodineert een aantal werkgroepen en kan vragen betreffende de liturgie beantwoorden.

Misdienaars, acolieten

Bij de vieringen in onze parochies helpen Misdienaars en Acolieten mee om de Liturgie goed te kunnen vieren. Klik op bovenstaande link voor meer informatie over hun werk en over de contactpersoon.


lectoren
De lectoren (lectrices) dragen zorg voor de lezing van het Woord en gaan voor bij de voorbeden. Coördinatie van deze groepen en opleiding van nieuwe leden wordt verzorgd door mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Kosters
Er is een drietal kosters dat er voor zorgt dat het kerkgebouw klaar is voor de vieringen.

St. Caeciliakoor
Dit gemengd koor zingt in een groot deel van de vieringen in de parochie, onder meer in het weekend, bij gelegenheid van rouw en trouw en op kerkelijke feestdagen. Men repeteert op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de pastorie. In het jaar 2016 bestaat het koor 50 jaar. Contactadres: Mevr. B. ter Horst, Markt 26, 9101 LS Dokkum, telefoon 0519 - 297321.

Diensten onder leiding van parochianen
We kennen sinds een aantal jaren de zogeheten DOP-vieringen (diensten onder leiding van parochianen). Zo ongeveer eens per maand wordt van de weekendvieringen verzorgd door een paar parochianen, deel uitmakend van een grotere werkgroep. Met de hulp van één der pastores en de medeleden bereiden ze tijdens de Schriftinstuif een overweging voor. De vieringen hebben meestal het karakter van een Woord- en Communieviering, waarbij de van een eerdere Eucharistieviering bewaarde Heilige Communie ook wordt uitgedeeld aan de aanwezige gelovigen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Gezinsvieringen en kinderwoorddienst
Om de vieringen ook voor de kinderen aantrekkelijk te maken is er een aantal malen per jaar een gezinsviering. Deze vieringen worden voorbereid door een groep uit de parochie. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verband te leggen tussen het leven in de gezinnen en de Boodschap van het Evangelie.
Aanspreekpunt is mevrouw Ilse Schreuder - Mockamawei 7 - 9121 CB Aalzum.
In datzelfde kader is er tijdens de zondagsviering eens in de 14 dagen gedurende het gehele schooljaar een "kinderwoorddienst". De kinderen gaan dan aan het begin van de viering naar de pastorie om daar op hun eigen niveau met het zelfde Evangelie als wat in de kerk gelezen wordt bezig te gaan. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er elke zondag kinderwoorddienst.
Contactadres: mevr. Sacha Coors-van Erp - Wilogenlaan 8 - 9103 SC Dokkum, telefoon 0519-701328.

Bloemversiering
We hebben in de Rooms-Katholieke kerk een goede traditie in het verzorgen van de kerkruimte. Bloemen zijn daarbij een onmisbaar element. Elke zondag weer staan er verse bloemen. Op feestdagen wordt er extra uitgepakt en ook bij rouw- en trouwvieringen kan de kerk in overleg met de betrokkenen extra versierd worden. Een aantal vrijwilligers draagt hier zorg voor. U kunt hen bereiken via mevr. Lies van Erp - Lisdodde 21 - 9103 RS Dokkum, telefoon 0519-221575.

Schoolviering
Eén keer per jaar op Palmzondag verzorgen team en kinderen van de Bonifatiusschool een schoolviering waarbij uiteraard alle gezinnen uit de parochie van harte welkom zijn.
Het adres van de school is: R.K. Jenaplan Bonifatiusschool, Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum, telefoon 0519-292968. 

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

De Pax Christiparochie wil nadrukkelijk ook een lerende gemeenschap zijn. Ons geloof is een kwestie van lichaam en ziel, van hart en verstand. Als we ons verdiepen over hoe de wereld in elkaar zit, de samenleving, de mens, dan gaan we steeds beter ontdekken wat de wijsheid van ons geloof is. Omgekeerd: als we beter begrijpen wat onze geloofswaarheden eigenlijk betekenen, dan kunnen wij het gesprek met onze omgeving met zelfvertrouwen voeren. Onder het motto ‘Mag het iets meer zijn …?’ organiseren we daarom jaarlijks een programma voor volwassenen van de hele parochie en ook voor belangstellenden van buiten. In Burgum zijn dat de zogenaamde Martinushuislezingen, in Dokkum telkens wisselende catechetische programma’s. Discussie en gesprek zijn daarvan natuurlijk sowieso altijd een vast bestanddeel.

 

Eerste Communievoorbereiding
Wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten worden zij en hun ouders benaderd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op een twaalftal woensdagmiddagen komen de kinderen samen in de pastorie. Gebruikt wordt het communieproject van ons bisdom: Het geheim van de Eucharistie. Daarnaast zijn er twee ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament. Meestal is er kort voor de Eerste Communie een broodmaaltijd in de parochiekerk verzorgd en opgegeten door ouders en kinderen.
De voorbereiding wordt begeleid door een ouder (vacature) en pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum)

Geloofsgesprekken voor Jongeren en Vormselvoorbereiding
De parochies Burgum en Dokkum bieden samen aan jongeren na de basisschool een drie-jarig programma van geloofsgesprekken aan. In een paar blokken van vier avonden komen de jongeren van beide parochies samen onder leiding van jongeren en pastor. Daar worden thema's besproken die met hun leven als middelbare scholier te maken hebben. In het derde jaar vindt dan de directe voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel plaats. Voor de ouders van de jongeren is er eens per jaar gelegenheid tot ontmoeting met de begeleiders tijdens een ouderavond. Ook de begeleiders zelf komen een paar maal per jaar samen ter voorbereiding op de avonden met de jongeren.
Contactpersonen: De pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum).

Geloofsgesprekken voor Volwassenen
Er wordt naar gestreefd om minstens eens per jaar een cursus van vier avonden over een geloofsonderwerp te organiseren. Opzet en tijd van de cursus worden via een folder in de Bonemare bekend gemaakt.
Aanmelding voor de bijeenkomsten bij de heer John Dikhoff (adres: zie hiervoor) en pastor Paul Verheijen (adres: zie hiervoor).
Ook in de parochie van Burgum worden bijeenkomsten gehouden. Ook hiervoor zijn de bovengenoemde contactpersonen het aanspreekpunt.

Schriftinstuif
De overwegingen tijdens vieringen onder leiding van parochianen (zie DOP-viering bij het hoofdstuk liturgie) worden voorbereid tijdens de Schriftinstuif. De naam zegt het al: de bijeenkomsten hebben een open karakter, dat wil zeggen dat alle parochianen welkom zijn, ook wanneer u slechts af en toe kunt of wilt komen.
Tijdens de Schriftinstuif kijken we naar de bijbelteksten die centraal zullen staan in de komende viering onder leiding van parochianen. Pastor Paul Verheijen verzorgt de avond die het karakter van een joods leerhuis draagt, waarbij de inbreng van elke deelnemer als hoogst waardevol wordt gezien. De avonden duren van 8 tot 10 uur en worden gehouden in de pastorie op de maandagavond aansluitend aan het weekend waarin een DOP-viering werd gehouden. Elke bijeenkomst begint met een avondgebed dat door één van de aanwezigen is voorbereid.
Contactadres: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Zaaigoed:
Om ondersteuning te bieden bij gelovig opvoeden, worden er een aantal themabijeenkomsten ( 5 keer per jaar) georganiseerd voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 6 jaar (maar ook ouders met kinderen van basisschoolleeftijd zijn welkom). Tijdens deze bijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over diverse thema's.

DIAKONIE
De parochie is niet alleen bedoeld als bron van inspiratie, maar ook als een gezamenlijk doel: werken aan wat Christus noemde het Koninkrijk van God (het ideaal van vrede en gerechtigheid). Nadat we openlijk geconstateerd hebben dat armoede in Nederland bestaat, kunnen we niet met gevouwen handen blijven zitten. We kunnen een gastvrije groep mensen zijn. Naar binnen toe voor elkaar, door naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor de verschillen, elkaar ruimte te geven en vooral ook directe zorg voor elkaars welzijn te hebben. Naar buiten toe gastvrij zijn kan blijken uit de aandacht die we hebben voor asielzoekers, voor oecumenische contacten en in Dokkum ook heel bijzonder voor de pelgrims, die hier naartoe komen. Het getuigt niet van gastvrijheid, wanneer we deze groepen vooral als een last op onze nek beschouwen.

Caritas Dokkum
Het werk van de Parochiale Caritas Instelling (PCI) is tweeledig, namelijk zowel het verlichten van financiele noden als het vergroten van de bewustwording van de problematiek van armoede in een welvarend land onder de parochianen. Er zijn nog steeds mensen die ondanks de toegenomen welvaart buiten de boot vallen. Niet overal blijkt een waterdichte regeling voor te bestaan. Een aanvraag om hulp van de PCI loopt altijd via de pastores. Er zijn slechts zeer beperkte geldmiddelen beschikbaar!
Contactadres mevrouw Marjan Oonk, Zuiderbolwerk 99, 9101 NX Dokkum, telefoon 0519-222266

De VOM-groep
De parochiale werkgroep voor Vrede, Ontwikkeling en Missie is gericht op het ontwikkelen van de bewustwording van de problematieke van de zogeheten "derde wereld." De groep richt zich op het ontwikkelen van de eigen bewustwording, maar ook op het voeren van een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals Solidaridad (in de Advent ten behoeve van Zuid-Amerika), de Vastenactie (in de veertigdagentijd voor Pasen). Ook de Vredesweek en andere missiegerichte acties horen tot het takenpakket van de VOM-groep. Daarnaast wordt de jaarlijkse Oogstdankviering door de groep voorbereid. Samen met de VOM-groep van de parochie Burgum worden er ook vieringen voorbereid die dienen als voorbereiding op de acties en als bewustwording van de hele parochie.

De bezoekgroep
De parochie kent een bezoekgroep. Die is gericht op parochianen die contact willen houden met de kerk maar die om welke reden dan ook het contact dreigen kwijt te raken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ouderdom, door het verlies van een partner of door chronische ziekte. De leden van de bezoekgroep zijn mensen die goed kunnen luisteren en mee kunnen leven. Wanneer dat nodig is of door de bezochte parochiaan gewenst kan de bezoeker een contact tot stand brengen met een van de pastores. De coördinatie van de bezoekgroep vacature

Bezoek bij ziekenhuisopname
Wanneer een parochiaan in het ziekenhuis wordt opgenomen zal doorgaans pastor Paul Verheijen op bezoek komen. Er wordt wel van de familie van de patiënt verwacht dat de opname in het ziekenhuis wordt doorgegeven aan de pastorie!. We merken nog te vaak op dat vergeten wordt even te bellen, terwijl de patient op bezoek van een pastor ligt te wachten. Willen de familieleden daar rekening mee houden!

Vincentiusvereniging
Onder auspicien van de Vincentiusvereniging wordt er in de parochie regelmatig aandacht gevraagd voor kleine projecten in de 'derde wereld'. In Dokkum vond nu zo'n 35 jaar geleden de start plaats van de zogeheten "Hongercollecte India". Die actie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Nu worden er van de ingezamelde gelden onder andere huizen gebouwd in Hubli in India. De parochie heeft sinds de oprichting ruim 35.000 Euro ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Vincentiusvereniging voor dit doel. Geld dat komt uit de gaven van de parochianen in de met name genoemde collecte. Sinds deze zomer is men ook bezig met het zogeheten 'caravanproject' waarbij gezinnen die nooit aan vakantie toekomen een week lang kosteloos kunnen verblijven op een camping in de parochie. Deze gezinnen komen van elders uit het land, terwijl gezinnen uit onze omgeving dezelfde mogelijkheid hebben in Brabant bijvoorbeeld. Contactpersoon: de heer John Dikhoff - Legeweg 23 - 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave