Home

‘Dag van de Spiritualiteit’ 2 oktober 2022

door het water

 

~ Door het water ~

 
De werkgroep (samengesteld uit leden van alle kerken in Burgum) nodigt u uit op zondag 2 okt in de Kruiskerk samen te beleven met het thema Water in vieringen, verbeelding en klank. Om stil te worden, te ontmoeten en te mediteren op verschillende manieren en vormen. Naast de werkvormen kunt u ook brieven schrijven voor Amnesty International. U kunt de gehele dag, met uitzondering gedurende de klankreis, de kerk voor langer of kortere tijd binnenlopen.

De Kruiskerk: Gebedsdiensten/Programma:
09.30-10.30 uur Ochtendgebed: ds. Reinier Tuitman en het Liturgiekoor o.l.v. Keimpe v.d Meer
12.30-13.00 uur Middaggebed: Lineke Hansma, Anja Haenen en Gretha Koopmans
14.00-15.00 uur workshop Klankreis ‘Contact met je Bron’ o.l.v. Sylvia Zijlstra, Klankpraktijk Sneek
16.30-17.30 uur Avondgebed: De Werkgroep; Anja, Boukje, Gretha, Lineke, Reinier, Tiety en het St. Maartenskoor o.l.v. Luuk de Vries
Let op: Gedurende de klankreis gaat de deur even helemaal dicht om de reis niet te verstoren! Uw kunt deelnemen al u voor 14:00 in de kerk aanwezig bent. (!!! Het is handig om een deken (warm vest)/ kussen mee te brengen voor de klankreis, omdat u een uurtje stil zit of ligt (matje is aanwezig). Meer informatie is te vinden in de laatste bonemare of vragen bij Anja Haenen.

Bonifatiusdag 12 juni 

We kunnen terugzien op een mooi weekend en prachtige Bonifatiusdag. Na 2 coronajaren was er dit jaar weer een Bonifatiusdag met processie mogelijk. Samen met een grote groep uit Fulda werd het een veelkleurige stoet die al zingend en biddend naar de Bonifatiuskapel liep.

Daar was een feestelijke eucharistieviering waar onze bisschop van den Hout voorging samen met zijn collega uit Fulda, bisschop Gerber. Na afloop was er uitgebreid mogelijkheid voor koffie en iets lekkers in het park bij prachtig weer.

Door Waldnet is er een mooie reportage gemaakt die u kunt zien via de volgende link: Fotonieuws (waldnet.nl)

Marc de Jager heeft ook een mooie fotoserie gemaakt. Klik op de foto om deze te vergroten.

 

“OPEN DE BUITENWERELD DOOR DIGITAAL ONDERWIJS IN BUIN.”
Buin, Chili januari 2022
Broeder Gé van Vugt,( zie foto ) vertelt hieronder iets over zichzelf en over het project waar wij uw giften voor vragen.

foto broeder Ge met leerlingen

De broeders van het FIC ( Fraters Immaculada Conception) uit Maastricht hadden in de jaren ‘70 een Stichting in Spanje ( waar Pieter Kors heeft meegeholpen aan het bouwen van een kostschool). Zo hebben Pieter en ik elkaar leren kennen.
Een van de doelen was om missieland Chile te gaan steunen, ik werd uitgenodigd om daar te gaan werken als leraar aan de middelbare school. Ondertusen ben ik 48 jaar in Chili en heb de nodige politieke ontwikkelingen meegemaakt.
De daar aanwezige broeders werden geconfronteerd met kinderen, die een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking hebben. In de Chileense maatschappij worden zij uit de maatschappij verstoten en sociale contacten ontbreken. Daarbij zijn de ouders vaak arm en kunnen met moeite het hoofd boven water houden, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn, deze kinderen een perspectief op een toekomst te bieden.
De Provinciaal Overste Pedro Wolters ontdekte dat de gestationeerde broeders in Chili meer invulling wilde geven aan hun taak als leraar en zeer gemotiveerd waren om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat leidde in 1980 tot de stichting van een school in Buin,voor kinderen die een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking hebben.
De school heeft de naam gekregen van de Stichter van het FIC in Maastricht namelijk Hermano Bernardo, die als doel had dat de Broeders zich zouden inzetten voor de arme – en behoeftige medemens in de samenleving.

Het project is om voor de school, waar deze kinderen liefdevol worden opgevangen, de gestolen computers te vervangen. Om de kinderen kennis te laten maken met de buitenwereld zijn zij afhankelijk van computers. Zij leren hier met aangepaste methodes, fysiotherapie, logopedie, zichzelf te ontplooien en kunnen zo werkzaamheden verrichten in de bakkerij, winkel, wasserij, Mc Donalds, etc.

Ondertussen heb ik ontdekt wat het Chileense volk voor mij is gaan betekenen. Wij hebben altijd getracht om de meest berooiden mensen nabij te zijn. In de basis gemeenschappen hebben wij als broeders veel kunnen bijdragen om de ellende en de armoede te kunnen dragen.
Voor een goede indruk, kunt u deze video bekijken van de School Hermano Bernardo met zijn leerlingen, leerkrachten.


Uw geldelijke bijdrage kunt u storten in de collectebus in de kerk of op onderstaande bankrekeningnummers:
Voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi Burgum o.v.v. Vastenactie 2022, CENTRO DE EDUCACION
Voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi Dokkum o.v.v. Vastenactie 2022, CENTRO DE EDUCACION

Muchas Gracias namens Gé van Vugt, de leerkrachten en kinderen uit
Het CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL HERMANO BERNARDO

Laatste versoepeling Corona-maatregelen per 25 februari 2022

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld. ‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de bedienaar vooraf zijn/haar handen goed reinigt. Op Aswoensdag kan, voor het uitreiken van de askruisjes, gekozen worden voor het plaatsen van het askruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de bedienaar om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen. De bisschoppen geven geen nadere regels voor het zingen. De koor- en samenzang in onze parochie is daarmee, volgens de regels van de rijksoverheid, vanaf 25 februari weer onbeperkt toegestaan. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Ook het samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. (Dit kan ter plaatse worden bezien. Te denken valt b.v. aan het rondgaan met de collecteschaal door een collectant of koster, zonder dat de kerkgangers de schaal aanraken). In het verlengde hiervan is ook het gebruik van het intentieboek nog even niet mogelijk (ieder raakt daarbij het boek aan en de pen gaat van hand tot hand).

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. ‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

 

Huispaaskaars

Volgende week woensdag begint de 40-dagen tijd en kunt u voor thuis weer de thuispaaskaars bestellen bij de koster. Hieronder de verschillende opties.
In de kerk ligt een bestellijst waarop uw keuze ingevuld kan worden.

Doe dit voor 15 maart zodat we ze ook op tijd voor Pasen in huis hebben.

2022 huispaaskaarsen

Versoepeling Corona-maatregelen per 26 januari 2022
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de Corona-maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (de zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook zijn vieringen, vergaderingen en andere kerkelijke bijeenkomsten tot ’s avonds 22.00 uur weer mogelijk.

Burgum en Dokkum
Voor Burgum en Dokkum betekent dit dat wij met ingang van het weekeinde van 5 en 6 februari weer het normale liturgisch rooster volgen. Wij kunnen op beide locaties in de kerk weer ongeveer 40 personen toelaten. Omdat het kerkbezoek in de afgelopen tijd nog beperkt was, is het vooralsnog niet noodzakelijk vooraf te reserveren. De bisschoppen wijzen er met nadruk op dat alle basismaatregelen blijven gelden: hygiënemaatregelen, thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand bewaren, mondkapje gebruiken bij verplaatsingen door de kerk en andere binnenruimtes, ventileren etc. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige Communie blijven eveneens gehandhaafd.

Zingen
Samenzang is weer toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten het kerkgebouw gelden de regels van de rijksoverheid, waaronder het verplichte Coronatoegangsbewijs.

Martinushuis en Pastorie
Met ingang van woensdag 26 januari kan het Martinushuis ook weer normaal gebruikt worden, binnen de regels die gelden voor de horeca. Het Martinushuis moet dus sluiten om 22.00 uur etc. Wij gaan er ook vanuit dat er op Coronatoegangsbewijzen (op de smartphone of op papier) gecontroleerd wordt. Alleen voor strikt kerkelijke bijeenkomsten (zoals b.v. het koffie drinken na de viering) behoeft er niet op Coronatoegangsbewijzen gecontroleerd te worden. Omdat de pastorie in Dokkum enkel voor kerkelijke bijeenkomsten gebruikt wordt is controle op Coronatoegangsbewijzen daar niet nodig.

Koffie drinken
Wij zien dat er op beide locaties, in beperkte kring, dringend behoefte is aan gezamenlijk koffie drinken en ontmoeting na de viering. Ondanks het feit dat de bisschoppen dit op dit moment nog afraden, willen wij hier toch ruimte voor laten. Uiteraard met inachtneming van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen etc. Wij hopen dat de mensen die hier het meeste behoefte aan hebben er het eerst gebruik van maken.

Het pastoraal team hoopt dat dit het ‘begin van het einde’ mag zijn van alle vervelende maatregelen, die in de afgelopen twee jaar onze vieringen en onze onderlinge ontmoeting in de weg hebben gestaan. Wij zien er naar uit dat ook de laatste beperkende maatregelen snel komen te vervallen en wij hopen velen van u en jullie in de komende tijd weer te ontmoeten.

pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek

Publieke vieringen in Pax Christiparochie worden gedeeltelijk hervat

Beste parochianen,

In de Zondagskrant van 26 december j.l. hebben wij u, zeer tot onze spijt, laten weten dat wij de publieke vieringen ná Tweede Kerstdag moesten stoppen. Op dit moment achten wij het weer verantwoord mogelijk om de vieringen in onze parochie gedeeltelijk te hernemen. Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst geldt onze regio, in vergelijking met het landelijke beeld, niet meer als ‘brandhaard’ van Corona-besmettingen. Het is daarom niet langer nodig om tijdelijk ‘strenger’ te zijn dan de landelijke richtlijnen (net als omringende parochies gedaan hebben). Daarnaast hebben allen die dat willen inmiddels een ‘booster-vaccinatie’ kunnen ontvangen.

Op dit moment zijn vieringen ná 17.00 uur in de middag nog altijd niet toegestaan. Dat betekent dat wij in de komende weekenden om-en-om op zondagochtend om 10.00 uur zullen vieren in Dokkum en Burgum. Op dit moment is de Martinuskerk in Burgum, in verband met onderhoud aan het Martinushuis, niet volledig beschikbaar. Wij kiezen er daarom voor om op zondag 23 januari een Eucharistieviering met pastor Paul te houden in Dokkum. Op zondag 30 januari is er in Burgum een Woord- en Communieviering met pastor Jan. Op basis van onze ervaringen afgelopen december is het niet noodzakelijk u te voren voor de viering aan te melden.

Zodra de Nederlandse bisschoppen het weer toestaan vieringen na 17.00 uur te houden zullen wij, zo snel als praktisch doenlijk, het normale liturgisch rooster weer opnemen. Wij laten dan opnieuw van ons horen.

Wij hopen velen van u weer te ontmoeten in onze vieringen,

het pastoraal team.

Prikbord
zo 23 jan. 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum
zo 30 jan. 10.00 uur - Woord- en Communieviering in Burgum

 

Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord hebben de Nederlandse bisschoppen vandaag nieuwe Corona-maatregelen bekend gemaakt voor de Advent en de Kerst. De bisschoppen hebben o.a. besloten voorlopig geen avondvieringen na 17.00 uur toe te staan, dit geldt ook voor de Kerstvieringen. In de bijgaande pastorale brief sturen wij u de volledige tekst van de Nederlandse bisschoppen. Daarnaast informeren wij u over de gevolgen die dit heeft voor onze parochie en voor de vieringen in de komende tijd.

Voor komend weekeinde betekent dit dat de viering vrijdagavond 3 december in de Bonifatiuskapel komt te vervallen. De Eucharistieviering op zaterdagavond 4 december in Burgum wordt verplaatst naar de zondagochtend 5 december om 10.00 uur. De Eucharistieviering in Dokkum op zondagochtend 5 december om 10.00 uur wordt een Woord- en Communieviering. Precieze informatie vindt u in bijgaande Pastorale brief.

Klik hier voor de extra Pastorale brief.
In de komende tijd hopen wij u via de Zondagskrant op de hoogte te blijven houden.

Het zijn, opnieuw, bijzondere tijden. Wees voorzichtig en pas goed op jezelf en op je naasten.

Met hartelijke groet,

pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek

Hernieuwde invoering Coronamaatregelen

Afgelopen woensdag 10 november werden enkele eerdere Corona-maatregelen door de Nederlandse bisschoppen opnieuw ingevoerd.
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren, met inachtneming van de maatregelen, blijven zingen. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.
De volledige tekst van de bisschoppen kunt u nalezen op: https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

De aard van de Zondagskrant als mededelingenblad laat niet toe hier een uitgebreid toekomstperspectief te schilderen. Dat proberen wij elders te doen. Het pastoraal team vindt het heel verdrietig dat het nu zo verloopt. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij uiteindelijk op weg zijn naar betere tijden, tijden waarin de huidige voorzorgsmaatregelen niet langer nodig zijn. Wij zijn er ook van overtuigd dat wij de kracht zullen krijgen om ons hier samen doorheen te worstelen. Het wordt beter. Wij gaan in de samenleving en in de kerk weer terug naar het ‘oude normaal’. De tijd van afstand-houden en verhoogde eenzaamheid gaat voorbij. Huub Oosterhuis verwoordde onze hoop onnavolgbaar mooi: ‘De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij’.

Oogstdankdag en caravanproject

Zondag 24 oktober is er in Burgum en Dokkum na de oogstdankviering de veilig gehouden van meegebrachte goederen. Het waren op beide locaties hele succesvolle bijeenkomsten waar een grote groep parochianen flink heeft uitgepakt. Met als gevolg dat de geweldige opbrengst van € 2982 kon worden overgemaakt naar het caravanproject.
De perenactie heeft ook nog eens een extra € 200 opgebracht. We zijn goed op weg om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor de nieuwe caravan.
Alles over de nieuwe caravan is te vinden via caravan.vincentiusdokkum.nl.

Geachte parochianen,

Op dinsdag 28 september te Burgum en woensdag 29 september te Dokkum wordt een parochieavond gehouden. Daar zal onder meer worden gesproken over de financiële situatie van onze parochie. Zoals bekend is die zorgelijk. Dalende inkomsten en stijgende uitgaven laten inmiddels een structureel tekort op de begroting zien. Zie hieronder voor de bijlage met de actie kerkbalans gegevens van begin dit jaar en de situatie nu a.d.h.v. werkelijke cijfers 2020.

Een belangrijke kostenpost vormt het onderhoud van onze gebouwen: kerk en parochiehuis. Ruim een jaar geleden is de mogelijkheid geopperd om de raadszaal van de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân onder te brengen in het kerkgebouw van Dokkum. Die mogelijkheid is het afgelopen jaar onderzocht en besproken tussen het college van Burgemeester en Wethouders en ons bestuur. De uitkomst hiervan is dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om NIET de raadszaal in de kerk onder te brengen. Belangrijkste argument is voor het college dat deze optie duurder is dan het onderbrengen van de raadszaal in de huidige gebouwen.

De gemeenteraad heeft echter nog geen besluit genomen. Enkele raadsleden willen nader onderzoek naar de in hun ogen unieke kans om het kerkgebouw voor de toekomst te behouden en tegelijk een aansprekende raadszaal te realiseren. De raad heeft daarom de besluitvorming uitgesteld.
De betreffende raadleden hebben ons als bestuur opnieuw benaderd en wij zijn ingegaan op de wens tot nadere gesprekken. Wij houden in dit overleg alle mogelijkheden open om een voor de parochie gunstig voorstel te komen. Daarbij moet uiteraard ook naar de belangen van de gemeente worden gekeken om tot een overeenkomst te komen. Om de ruimte zo groot mogelijk te maken, wordt zowel over de overdracht van het kerkgebouw als van het parochiehuis gesproken.

Als bestuur willen we een gezonde financiële situatie combineren met een plek voor de eucharistie, voor onze pastoor en het samenkomen als parochie.
Wat de gesprekken met de gemeenteraadsleden zullen opleveren is op dit moment nog niet bekend. Omdat een en ander wellicht voor het houden van de parochieavond in de publiciteit komt, willen wij u nu al informeren over het feit dat opnieuw gesprekken gaande zijn. We hopen tijdens de parochieavond verdere mededelingen te kunnen doen.

Bijlagen hieronder te downloaden:
Begroting en jaarrekening actie Kerkbalans
Exploitatie 2020 en begroting 2021
Toelichting financiën

Je vraagt je soms af hoe de Heilige Geest werkt. Nou weet ik dat ook niet precies, en het zal ook niet iedere keer op dezelfde manier gaan, en niet bij iedereen op dezelfde wijze, maar af en toe zie ik dat een vormeling of een dopeling wordt geraakt. Een grote mond tegen de klasgenoten voordat de viering begint, of juist heel stil en bang om iets tegen de bisschop te zeggen. En als ze dan voor je staan, zie je een traantje, een schokkende schouder of een trotse blik in hun ogen. Emoties geven een reactie van het lichaam. Je kunt de emotie bij jezelf voelen. Je kunt de emotie bij de ander zien. Je wordt door God aangeraakt.

Ik ben er nooit op uit om iemand emotioneel te raken. De priester die het sacrament bedient, moet doen wat hij moet doen. De juiste ritus volgen en de juiste woorden gebruiken. Je kunt en mag de emotie niet bij de ander proberen op te wekken. Als de emotie komt, betekent dat dat de ontvanger tegen de eigen verwachting in toch iets bijzonders ervaart. En soms is er ook geen emotie. Dan is dat ook goed, want het sacrament heeft ook een objectieve kracht in zich. Die garantie geeft ons de Kerk. De Heilige Geest werkt op tal van manieren en op tal van momenten.

Als je wordt aangeraakt doet het wel iets met je. Je verandert er door. Het afscheid van mgr. Hurkmans in de eucharistieviering in de Sint-Jan op 14 mei 2016 waarin mgr. De Korte de zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch in bezit nam, was voor mij zo’n moment. Hurkmans was toen mijn bisschop en ik had jarenlang met hem samengewerkt. Onverwacht overvalt je de emotie. Er komen herinneringen voorbij en je bent je bewust van het historische moment en van de plaats die je in het grote heilsplan van God mag innemen. Je mag meedoen, een rol spelen, en je leven heeft betekenis. Dat is het eigenlijk wat je ervaart. Jouw leven heeft betekenis in een groter geheel. Zo’n moment roept eerbied op.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden

Afgelopen zondag 27 juni is er weer een viering op de begraafplaats in Dokkum gehouden. Een hele mooie viering op een hele bijzondere plek met fijn weer en een mooie opkomst. Het was ook heerlijk dat er weer met een koor werd gezongen. Een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde groep o.l.v. Durk de Vries.

Marc de Jager heeft een mooie foto impressie gemaakt. Klik op de foto om die te vergroten.

Coronamaatregelen per 5 juni 2021: Aantal kerkgangers, zang, koffie drinken, Martinushuis.

Naar aanleiding van de persconferentie van de Rijksoverheid van afgelopen vrijdag 28 mei en nieuwe richtlijnen van de bisschoppenconferentie van 2 juni worden ook de Coronamaatregelen in de Pax Christiparochie aangepast. De ‘basisregels’ blijven hierbij ongewijzigd: vooraf reserveren, hygiënemaatregelen, dragen van mondkapjes en regels voor uitreiken van de H. Communie.

Vanaf zaterdag 5 juni wordt het maximum aantal kerkgangers dat een viering kan bijwonen verhoogd van 30 naar 50. Omdat hierbij te allen tijde de anderhalve meter tussenafstand gewaarborgd moet blijven betekent dit voor onze kerkgebouwen in Burgum en Dokkum concreet dat wij ten hoogste ongeveer 40 kerkgangers per viering kunnen verwelkomen. Het vooraf reserveren voor de viering blijft onverkort gelden. Ook de regels voor het zingen veranderen per 5 juni (nog) niet.
De afgelopen tijd was het verzoek ook tijdens de vieringen het mondkapje zoveel mogelijk te dragen. Vanaf 5 juni is het verzoek om het mondkapje tijdens de viering te dragen als u naar of van uw zitplaats onderweg bent. Als u zit, kan het mondkapje desgewenst dus weer af.

Nu de binnenhoreca, onder voorwaarden, weer open kan wil het pastoraal team vanaf 5 juni 2021 het koffiedrinken na de vieringen en samenkomsten en activiteiten in het Martinushuis en op de pastorie in Dokkum weer mogelijk maken. Hierbij dient echter vooralsnog de anderhalve meter tussenafstand bewaard te worden (en dat beperkt het aantal bezoekers) en dient gebruik gemaakt te worden van mondkapjes. Enkel als mensen zitten, kan het mondkapje af.

Bij de huidige stand van de Corona-maatregelen zijn de twee zaken die het kerkelijk leven in onze parochie het meest beperken de anderhalve meter tussenafstand (dat o.a. het aantal kerkgangers per viering beperkt) en de beperkingen voor koor- en gemeenschapszang. Men hoopt en verwacht verdere -gedeeltelijke- versoepelingen per 30 juni a.s., maar het is nog niet duidelijk wat dit voor de kerken zal betekenen.
Er is gelukkig sprake van dat alle Corona-maatregelen op termijn volledig komen te vervallen en dat wij, ook in onze vieringen en samenkomsten, weer terug kunnen naar het ‘oude normaal’. Er wordt gesproken over 1 september a.s., maar ook hierover is nog geen zekerheid. Over alle maatregelen vindt voortdurend overleg plaats tussen de Rijksoverheid en de kerken. Het pastoraal team houdt zich op de hoogte van de resultaten van dit overleg. Zodra versoepelingen verantwoord mogelijk zijn, laten wij dit aan u weten.

Vastenactie VOM 2021. Uitbreiding van het Hospital in Necha, Nepal.

vastenaktie 2021

 

 

Asian Heritage Foundation Nepal

 

 

 Beste Parochianen,

Wij, als VOM zijn vol goede moed begonnen aan dit project. De corona speelt ons, evenals onze Pax Christi Parochie parten. Voor zowel de parochie als voor de vastenactieactie zijn de opbrengsten minder dan in de voorgaande jaren.
Wij zijn in de voorgaande jaren een beetje verwend met uw giften, zowel in de collectebus, dan wel de overboekingen op de bankrekeningen. Momenteel hebben wij aan giften binnengekregen een bedrag van € 2410,00. Verder heeft de verkoop van sjaals, plaids, inclusief contante giften een bedrag van € 230,45 opgebracht. De voorlopige tussenstand is nu € 2640,45.
Heeft u nog geen tijd gehad om een gift over te maken, wij hebben nog een kleine 2 weken voordat de actie afgesloten wordt, dus alstublieft, maak nog een bijdrage over, als u dit nog niet heeft gedaan, uw gift kan de opbrengst verhogen,
In de zondagskranten van de afgelopen weken, hebben wij u kennis laten maken met het project.
Zo staat in de nieuwe BoneMare weer een artikel, waarin wordt vermeldt dat u als bijdrage, een warme sjaal of plaid kunt kopen, u steunt dan ook de uitbreiding van het Hospital in Necha en u houdt er een lekkere warme sjaal of plaid aan over. In de aangeleverde kopij voor de BoneMare staat een foutje, de kleine sjaal kost geen € 8,95 maar € 7,95.
Wees ervan overtuigt, al het geld wordt goed besteed en op zijn plaats terecht komt. Wij kunnen met uw hulp een bijdrage leveren en mogelijk maken, dat de bewoners in Necha,de kans op goede gezondheidsvoorzieningen, zoals kraamafdeling, operatiekamers en verdere verzorging krijgen.

Voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi
o.v.v. vastenactie Ziekenhuis Necha
Voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi
o.v.v. vastenactie Ziekenhuis Necha

Wilt u liever een warme handgeweven sjaal, plaid kopen en zo bijdragen aan het project, dan kan dan ook. De wol komt van de Yak-runderen en de Pashima geit.
De keuze kunt u maken aan de hand van de foto’s, prijs en afm. staat erbij, van iedere sjaal of plaid is er maar 1 te koop, daarom op is op.
Wilt u ze eerst bekijken, neem dan s.v.p. contact op met een van de leden van de VOMgroep: Elma van Rooijen > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Sita van der Velden >Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /Anja Haenen > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Vera Kors > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij kunnen dan een afspraak maken.

sjaals vastenaktie 2021

Zou het niet bijzonder zijn, dat wanneer Sicco hersteld is van zijn heupoperatie, wij hem een symbolische cheque kunnen overhandigen met een mooi rond getal? Namens Nilam, Sicco en de bewoners van Necha,

Dhan’ yavāda ( dankjewel )
VOMgroep Burgum-Dokkum.
Anja, Sita, Elma en Vera

 

Kringen van geloof en nabijheid in tijden van afstand …

In october houden wij, bij wijze van experiment, een drietal gespreksbijeenkomsten waarin parochianen met elkaar in gesprek gaan en elkaar kunnen ontmoeten. De bijeenkomsten zijn overdag, om zo makkelijker toegankelijk te zijn. Ze worden gehouden in de grote zaal van het Martinushuis. Op die manier kunnen wij elkaar -op een voor ieder veilige manier- ontmoeten.

Voor de bijeenkomsten in october stellen wij ons voor met elkaar te praten rond een thema. Het thema van de eerste bijeenkomst is ‘Verandering’. Na een korte inleiding gaan wij met elkaar in gesprek. Voor de volgende bijeenkomsten wordt het gespreksonderwerp in overleg vastgesteld.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddagen 6 october, 13 october en 20 october, telkens van 14.30-16.00 uur in het Martinushuis aan de Hillamaweg 37 in Burgum. Alle middagen staan op zichzelf en zijn, onafhankelijk van elkaar, door iedereen vanuit beide locaties te bezoeken. Pastor Jan van Beek is inleider en gespreksleider. Na afloop van deze reeks wordt er overlegd over de vraag: òf, waar, wanneer en hoe er vervolg wordt gegeven aan deze bijeenkomsten.

In verband met het maximaal aantal deelnemers moet je je tevoren opgeven, bij voorkeur per mail of anders per telefoon bij pastor Jan (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel.: 06 8386 8271). Opgeven kan tot en met zondag voor elke bijeenkomst.

Wees van harte welkom !!!

pastor Jan van Beek

GEMEENSCHAPSOPBOUW
De leden van de parochiegemeenschap moeten echte zorg hebben voor elkaar. De warmte uitstralen van mensen die wat voor elkaar over hebben; mensen die zich lid voelen van een familieverband. Een gemeenschap die in haar eigen kracht gelooft, straalt ook wat uit en daarvan gaat een wervende kracht uit voor anderen.

Parochiebestuur en parochievergadering

Een parochie heeft natuurlijk ook een bestuur nodig. Deze mensen worden op voordracht van de parochie door de bisschop van Groningen benoemd. Het parochiebestuur is eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen en het levensonderhoud van de pastores. De parochievergadering bestaande uit vertegenwoordigers van de vier taakvelden in de parochie buigt zich vooral over het te voeren pastorale beleid. De vice-voorzitter en de secretaris van het parochiebestuur hebben diezelfde taak in de parochievergadering.
Op dit moment is vice-voorzitter: Jan Arends, Iepenlaan 35 9103 RJ Dokkum tel 0519-295996

Bankrekening

ABN-AMRO-bank rekeningnummer 47.05.42.179 t.n.v. R.K. Kerk te Dokkum  IBAN NL78ABNA0470542179
 

Redactie parochieblad
Bonemare, ons parochieblad is tot op heden het belangrijkste communicatiemiddel in de parochie. Er wordt dan ook de grootst mogelijke zorg aan het blad gegeven. Voor in elk nummer staat te lezen wanneer de kopij voor het volgende nummer moet worden ingeleverd. Het blad verschijnt 7 keer per jaar en een abonnement is per jaar € 12.50. De Bonemare wordt in full colour gemaakt samen met uitgeverij de Zalige Zalm.
Inleveradres voor de kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus van de pastorie aan de Hoogstraat. De redactie wordt verzorgd door Frits Eshuis en Anneke Aagtjes.

Parochie van de Heilige Martinus en de Heilige Bonifatius en Gezellen.

De parochie maakt deel uit van het vicariaat Friesland - Noordoostpolder in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Officieel heeft onze Bonifatiusparochie een meer uitgebreide naam, namelijk Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen. We zijn een diasporaparochie, dat wil zeggen een geloofsgemeenschap met een uitgestrekt gebied. Er horen naast Dokkum nog 59 dorpen tot het grondgebied van onze parochie. Er is maar in één plaats gelegenheid tot het bezoeken van de vieringen, namelijk in Dokkum. Daar staan zowel de parochiekerk als de pelgrimskapel. Met de parochie van de heilige Martinus te Burgum bestaat een nauwe samenwerking. Zo worden de pastores gedeeld en zijn er ook op andere gebieden vormen van samenwerking.

Hartelijk welkom op de website van R.K. Parochie van Dokkum. Bijzondere levensmomenten worden omgeven met de bijbelse boodschap, een bemoedigend woord, een gezamenlijk gebed. Er wordt ruimte gegeven om God-met-ons te beleven en te vieren op vreugdevolle en moeilijke momenten, op zon- en feestdagen, bijna iedere dag.
Op deze site vindt u een overzicht van activiteiten en diensten van onze parochie. De parochiekerk is vanaf 1 juni t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend. Op andere tijden in overleg met de pastorie.
De bonifatiuskapel is vanaf 15 mei t/m 15 september elke middag van 2-5 uur geopend (Op andere tijden: kijk bij Bonifatiuskapel)

 

Katholieke Bond van Ouderen
Sinds 1989 bestaat er in de parochie een afdeling van de KBO. De bond behartigt samen met de protestants-christelijke en de algemene bond de belangen van ouderen (50-plussers). Daarvoor heeft men zitting in de zogeheten ouderen-adviesraad. Daarnaast organiseert men een aantal keren per jaar een bezinnende en ontspannende activiteit voor leden en belangstellenden. Ook op provinciaal niveau is de afdeling vertegenwoordigd en vinden er een aantal activiteiten plaats. Contact klik hier.

Oecumene
De locatie H. Bonifatius van de Pax Christiparochie is lid van de Raad van Kerken Dokkum. Daarin zijn ook vertegenwoordigd de PKN-kerken, de Verenigde Christelijke Gemeente, de Christelijk Gereformeerde kerk. De Raad organiseert een aantal zaken. Namens de parochie hebben pastor Paul Verheijen, René Veffer en Hans Ludema zitting in de Raad van Kerken.
Sinds een aantal jaren mikt de Raad van Kerken op laagdrempelige vieringen waarbij alle leeftijden worden aangesproken. Voor meer informatie zie: Raad van Kerken

Pastoresconvent
De pastores van praktisch alle kerkgenootschappen van Dokkum komen een paar maal per jaar samen voor gesprek en ontmoeting. Secretaris: pastor Paul Verheijen, Hoogstraat 25, 9101 LH Dokkum, telefoon 0519-292476.

Kommissie Geestelijke Verzorging Sionsberg
Om de twee maanden komt de KGVS bij elkaar. Predikanten en vertegenwoordigers van diverse kerken buigen zich over taken rond het pastoraat in ziekenhuis en verpleeghuis Talma - Sionsberg. Daarnaast organiseert de KGVS een jaarlijkse thema-ochtend voor alle pastores uit de regio Noord-Oost Friesland. Afgevaardigde van de parochie is pastor Paul Verheijen. 

Vincentiuszaal
De Vincentiuszaal ligt tegenover de kerk aan de Koningstraat in Dokkum. Van dit gebouw wordt regelmatig gebruik gemaakt voor parochiale activiteiten. Er zijn in het gebouw twee zaalruimtes, een kleine zaal en een grotere zaal die zowel voor parochianen als niet-parochianen te huur zijn.

De wijkcontactgroep
De wijkcontactpersonen zijn de ogen en oren van de parochiegemeenschap in een bepaalde wijk. Ze zijn een aanspreekpunt voor parochianen, bezoeken nieuwkomers, zorgen voor de verspreiding van de jaarlijkse actie Kerkbalans en ook zij verwijzen naar pastores wanneer dat nodig of gewenst is. De wijkcontactpersonen zijn voor vier jaar aangesteld met een eventuele verlenging van vier jaar. Ook als groep komen ze regelmatig bij elkaar om zich te bezinnen. De coördinatie van de wijkcontactgroep is in handen van mevrouw Maria Winters, Mockamawei 19 - 9121 CB Aalzum, telefoon 0519-294585.

Raad van Kerken
In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente, de locatie Sint-Martinus van de Pax Christiparochie, de Doopsgezinde Gemeente Veenwouden en de Vrije Evangelische Gemeente samen. De Raad van Kerken beijvert zich om hier ter plaatse de eenheid onder de christenen te bevorderen door: * Het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de plaatselijke kerkelijke gemeentes en parochie; * Samen ons geloof in God te vieren; * In gezamenlijkheid activiteiten te organiseren die kerkmensen en parochianen bijeen brengt. Kortom, de Raad van Kerken zet in op wat ons samenbindt en wil het besef van onze eenheid in Christus versterken door ontmoeting, gesprek, vieringen e.d. in een sfeer van openheid van geest, ruimhartigheid en hartelijkheid.  

RvK-diensten
Jaarlijks organiseert de RvK  Burgum oecumenische vieringen rond de christelijke feesten: Op 2e Paasdag, op Pinksterzondag en op 2e Kerstdag. Daarnaast is er een Vredesvesper tijdens de vredesweek en een viering in de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. 
 
Contactpersoon:Douwe Posthuma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voorzitter raad van kerken)
Contactpersoon Martinusparochie: Joop Altheer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Informatie over de andere kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken vindt u op de volgende websites:
Doopsgezinde Gemeente - www.dgveenwouden.doopsgezind.nl 
PKN kerken Burgum: - www.pgburgum.nl
Vrije Evangelische Gemeente - www.vegburgum.nl
Kerkplein Burgum: - www.kerkplein-burgum.frl

Het Martinushuis wordt beheerd door Herman Waagemans.
Verdere informatie via 06-43277080.

LITURGIE
Een van de manieren waarop de parochie haar geloof tot uitdrukking brengt is de liturgie. We komen vierend samen om God te danken, te leren van zijn Woord, uit te wisselen, en (zeker in de weekendvieringen) in de Maaltijd inspiratie op te doen, nieuwe kracht.Deze vieringen dienen gedragen te worden door een goede voorbereiding van de kant van de voorganger en (minstens zo belangrijk) een actief meedoen van de verzamelde geloofsgemeenschap.
De parochie kent een coördinator voor het gebied van de liturgie, te weten: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956. Zij coodineert een aantal werkgroepen en kan vragen betreffende de liturgie beantwoorden.

Misdienaars, acolieten

Bij de vieringen in onze parochies helpen Misdienaars en Acolieten mee om de Liturgie goed te kunnen vieren. Klik op bovenstaande link voor meer informatie over hun werk en over de contactpersoon.


lectoren
De lectoren (lectrices) dragen zorg voor de lezing van het Woord en gaan voor bij de voorbeden. Coördinatie van deze groepen en opleiding van nieuwe leden wordt verzorgd door mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Kosters
Er is een drietal kosters dat er voor zorgt dat het kerkgebouw klaar is voor de vieringen.

St. Caeciliakoor
Dit gemengd koor zingt in een groot deel van de vieringen in de parochie, onder meer in het weekend, bij gelegenheid van rouw en trouw en op kerkelijke feestdagen. Men repeteert op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de pastorie. In het jaar 2016 bestaat het koor 50 jaar. Contactadres: Mevr. B. ter Horst, Markt 26, 9101 LS Dokkum, telefoon 0519 - 297321.

Diensten onder leiding van parochianen
We kennen sinds een aantal jaren de zogeheten DOP-vieringen (diensten onder leiding van parochianen). Zo ongeveer eens per maand wordt van de weekendvieringen verzorgd door een paar parochianen, deel uitmakend van een grotere werkgroep. Met de hulp van één der pastores en de medeleden bereiden ze tijdens de Schriftinstuif een overweging voor. De vieringen hebben meestal het karakter van een Woord- en Communieviering, waarbij de van een eerdere Eucharistieviering bewaarde Heilige Communie ook wordt uitgedeeld aan de aanwezige gelovigen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw Ann Dikhoff (adres: zie boven)

Gezinsvieringen en kinderwoorddienst
Om de vieringen ook voor de kinderen aantrekkelijk te maken is er een aantal malen per jaar een gezinsviering. Deze vieringen worden voorbereid door een groep uit de parochie. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verband te leggen tussen het leven in de gezinnen en de Boodschap van het Evangelie.
Aanspreekpunt is mevrouw Ilse Schreuder - Mockamawei 7 - 9121 CB Aalzum.
In datzelfde kader is er tijdens de zondagsviering eens in de 14 dagen gedurende het gehele schooljaar een "kinderwoorddienst". De kinderen gaan dan aan het begin van de viering naar de pastorie om daar op hun eigen niveau met het zelfde Evangelie als wat in de kerk gelezen wordt bezig te gaan. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er elke zondag kinderwoorddienst.
Contactadres: mevr. Sacha Coors-van Erp - Wilogenlaan 8 - 9103 SC Dokkum, telefoon 0519-701328.

Bloemversiering
We hebben in de Rooms-Katholieke kerk een goede traditie in het verzorgen van de kerkruimte. Bloemen zijn daarbij een onmisbaar element. Elke zondag weer staan er verse bloemen. Op feestdagen wordt er extra uitgepakt en ook bij rouw- en trouwvieringen kan de kerk in overleg met de betrokkenen extra versierd worden. Een aantal vrijwilligers draagt hier zorg voor. U kunt hen bereiken via mevr. Lies van Erp - Lisdodde 21 - 9103 RS Dokkum, telefoon 0519-221575.

Schoolviering
Eén keer per jaar op Palmzondag verzorgen team en kinderen van de Bonifatiusschool een schoolviering waarbij uiteraard alle gezinnen uit de parochie van harte welkom zijn.
Het adres van de school is: R.K. Jenaplan Bonifatiusschool, Kapellaan 3, 9101 WB Dokkum, telefoon 0519-292968. 

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

De Pax Christiparochie wil nadrukkelijk ook een lerende gemeenschap zijn. Ons geloof is een kwestie van lichaam en ziel, van hart en verstand. Als we ons verdiepen over hoe de wereld in elkaar zit, de samenleving, de mens, dan gaan we steeds beter ontdekken wat de wijsheid van ons geloof is. Omgekeerd: als we beter begrijpen wat onze geloofswaarheden eigenlijk betekenen, dan kunnen wij het gesprek met onze omgeving met zelfvertrouwen voeren. Onder het motto ‘Mag het iets meer zijn …?’ organiseren we daarom jaarlijks een programma voor volwassenen van de hele parochie en ook voor belangstellenden van buiten. In Burgum zijn dat de zogenaamde Martinushuislezingen, in Dokkum telkens wisselende catechetische programma’s. Discussie en gesprek zijn daarvan natuurlijk sowieso altijd een vast bestanddeel.

 

Eerste Communievoorbereiding
Wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten worden zij en hun ouders benaderd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op een twaalftal woensdagmiddagen komen de kinderen samen in de pastorie. Gebruikt wordt het communieproject van ons bisdom: Het geheim van de Eucharistie. Daarnaast zijn er twee ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament. Meestal is er kort voor de Eerste Communie een broodmaaltijd in de parochiekerk verzorgd en opgegeten door ouders en kinderen.
De voorbereiding wordt begeleid door een ouder (vacature) en pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum)

Geloofsgesprekken voor Jongeren en Vormselvoorbereiding
De parochies Burgum en Dokkum bieden samen aan jongeren na de basisschool een drie-jarig programma van geloofsgesprekken aan. In een paar blokken van vier avonden komen de jongeren van beide parochies samen onder leiding van jongeren en pastor. Daar worden thema's besproken die met hun leven als middelbare scholier te maken hebben. In het derde jaar vindt dan de directe voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel plaats. Voor de ouders van de jongeren is er eens per jaar gelegenheid tot ontmoeting met de begeleiders tijdens een ouderavond. Ook de begeleiders zelf komen een paar maal per jaar samen ter voorbereiding op de avonden met de jongeren.
Contactpersonen: De pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum).

Geloofsgesprekken voor Volwassenen
Er wordt naar gestreefd om minstens eens per jaar een cursus van vier avonden over een geloofsonderwerp te organiseren. Opzet en tijd van de cursus worden via een folder in de Bonemare bekend gemaakt.
Aanmelding voor de bijeenkomsten bij de heer John Dikhoff (adres: zie hiervoor) en pastor Paul Verheijen (adres: zie hiervoor).
Ook in de parochie van Burgum worden bijeenkomsten gehouden. Ook hiervoor zijn de bovengenoemde contactpersonen het aanspreekpunt.

Schriftinstuif
De overwegingen tijdens vieringen onder leiding van parochianen (zie DOP-viering bij het hoofdstuk liturgie) worden voorbereid tijdens de Schriftinstuif. De naam zegt het al: de bijeenkomsten hebben een open karakter, dat wil zeggen dat alle parochianen welkom zijn, ook wanneer u slechts af en toe kunt of wilt komen.
Tijdens de Schriftinstuif kijken we naar de bijbelteksten die centraal zullen staan in de komende viering onder leiding van parochianen. Pastor Paul Verheijen verzorgt de avond die het karakter van een joods leerhuis draagt, waarbij de inbreng van elke deelnemer als hoogst waardevol wordt gezien. De avonden duren van 8 tot 10 uur en worden gehouden in de pastorie op de maandagavond aansluitend aan het weekend waarin een DOP-viering werd gehouden. Elke bijeenkomst begint met een avondgebed dat door één van de aanwezigen is voorbereid.
Contactadres: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Zaaigoed:
Om ondersteuning te bieden bij gelovig opvoeden, worden er een aantal themabijeenkomsten ( 5 keer per jaar) georganiseerd voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 6 jaar (maar ook ouders met kinderen van basisschoolleeftijd zijn welkom). Tijdens deze bijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over diverse thema's.

DIAKONIE
De parochie is niet alleen bedoeld als bron van inspiratie, maar ook als een gezamenlijk doel: werken aan wat Christus noemde het Koninkrijk van God (het ideaal van vrede en gerechtigheid). Nadat we openlijk geconstateerd hebben dat armoede in Nederland bestaat, kunnen we niet met gevouwen handen blijven zitten. We kunnen een gastvrije groep mensen zijn. Naar binnen toe voor elkaar, door naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor de verschillen, elkaar ruimte te geven en vooral ook directe zorg voor elkaars welzijn te hebben. Naar buiten toe gastvrij zijn kan blijken uit de aandacht die we hebben voor asielzoekers, voor oecumenische contacten en in Dokkum ook heel bijzonder voor de pelgrims, die hier naartoe komen. Het getuigt niet van gastvrijheid, wanneer we deze groepen vooral als een last op onze nek beschouwen.

Caritas Dokkum
Het werk van de Parochiale Caritas Instelling (PCI) is tweeledig, namelijk zowel het verlichten van financiele noden als het vergroten van de bewustwording van de problematiek van armoede in een welvarend land onder de parochianen. Er zijn nog steeds mensen die ondanks de toegenomen welvaart buiten de boot vallen. Niet overal blijkt een waterdichte regeling voor te bestaan. Een aanvraag om hulp van de PCI loopt altijd via de pastores. Er zijn slechts zeer beperkte geldmiddelen beschikbaar!
Contactadres mevrouw Marjan Oonk, Zuiderbolwerk 99, 9101 NX Dokkum, telefoon 0519-222266

De VOM-groep
De parochiale werkgroep voor Vrede, Ontwikkeling en Missie is gericht op het ontwikkelen van de bewustwording van de problematieke van de zogeheten "derde wereld." De groep richt zich op het ontwikkelen van de eigen bewustwording, maar ook op het voeren van een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals Solidaridad (in de Advent ten behoeve van Zuid-Amerika), de Vastenactie (in de veertigdagentijd voor Pasen). Ook de Vredesweek en andere missiegerichte acties horen tot het takenpakket van de VOM-groep. Daarnaast wordt de jaarlijkse Oogstdankviering door de groep voorbereid. Samen met de VOM-groep van de parochie Burgum worden er ook vieringen voorbereid die dienen als voorbereiding op de acties en als bewustwording van de hele parochie.

De bezoekgroep
De parochie kent een bezoekgroep. Die is gericht op parochianen die contact willen houden met de kerk maar die om welke reden dan ook het contact dreigen kwijt te raken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ouderdom, door het verlies van een partner of door chronische ziekte. De leden van de bezoekgroep zijn mensen die goed kunnen luisteren en mee kunnen leven. Wanneer dat nodig is of door de bezochte parochiaan gewenst kan de bezoeker een contact tot stand brengen met een van de pastores. De coördinatie van de bezoekgroep vacature

Bezoek bij ziekenhuisopname
Wanneer een parochiaan in het ziekenhuis wordt opgenomen zal doorgaans pastor Paul Verheijen op bezoek komen. Er wordt wel van de familie van de patiënt verwacht dat de opname in het ziekenhuis wordt doorgegeven aan de pastorie!. We merken nog te vaak op dat vergeten wordt even te bellen, terwijl de patient op bezoek van een pastor ligt te wachten. Willen de familieleden daar rekening mee houden!

Vincentiusvereniging
Onder auspicien van de Vincentiusvereniging wordt er in de parochie regelmatig aandacht gevraagd voor kleine projecten in de 'derde wereld'. In Dokkum vond nu zo'n 35 jaar geleden de start plaats van de zogeheten "Hongercollecte India". Die actie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Nu worden er van de ingezamelde gelden onder andere huizen gebouwd in Hubli in India. De parochie heeft sinds de oprichting ruim 35.000 Euro ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Vincentiusvereniging voor dit doel. Geld dat komt uit de gaven van de parochianen in de met name genoemde collecte. Sinds deze zomer is men ook bezig met het zogeheten 'caravanproject' waarbij gezinnen die nooit aan vakantie toekomen een week lang kosteloos kunnen verblijven op een camping in de parochie. Deze gezinnen komen van elders uit het land, terwijl gezinnen uit onze omgeving dezelfde mogelijkheid hebben in Brabant bijvoorbeeld. Contactpersoon: de heer John Dikhoff - Legeweg 23 - 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave