Iets meer?

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

De Pax Christiparochie wil nadrukkelijk ook een lerende gemeenschap zijn. Ons geloof is een kwestie van lichaam en ziel, van hart en verstand. Als we ons verdiepen over hoe de wereld in elkaar zit, de samenleving, de mens, dan gaan we steeds beter ontdekken wat de wijsheid van ons geloof is. Omgekeerd: als we beter begrijpen wat onze geloofswaarheden eigenlijk betekenen, dan kunnen wij het gesprek met onze omgeving met zelfvertrouwen voeren. Onder het motto ‘Mag het iets meer zijn …?’ organiseren we daarom jaarlijks een programma voor volwassenen van de hele parochie en ook voor belangstellenden van buiten. In Burgum zijn dat de zogenaamde Martinushuislezingen, in Dokkum telkens wisselende catechetische programma’s. Discussie en gesprek zijn daarvan natuurlijk sowieso altijd een vast bestanddeel.

 

Kringen van geloof en nabijheid in tijden van afstand …

In october houden wij, bij wijze van experiment, een drietal gespreksbijeenkomsten waarin parochianen met elkaar in gesprek gaan en elkaar kunnen ontmoeten. De bijeenkomsten zijn overdag, om zo makkelijker toegankelijk te zijn. Ze worden gehouden in de grote zaal van het Martinushuis. Op die manier kunnen wij elkaar -op een voor ieder veilige manier- ontmoeten.

Voor de bijeenkomsten in october stellen wij ons voor met elkaar te praten rond een thema. Het thema van de eerste bijeenkomst is ‘Verandering’. Na een korte inleiding gaan wij met elkaar in gesprek. Voor de volgende bijeenkomsten wordt het gespreksonderwerp in overleg vastgesteld.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddagen 6 october, 13 october en 20 october, telkens van 14.30-16.00 uur in het Martinushuis aan de Hillamaweg 37 in Burgum. Alle middagen staan op zichzelf en zijn, onafhankelijk van elkaar, door iedereen vanuit beide locaties te bezoeken. Pastor Jan van Beek is inleider en gespreksleider. Na afloop van deze reeks wordt er overlegd over de vraag: òf, waar, wanneer en hoe er vervolg wordt gegeven aan deze bijeenkomsten.

In verband met het maximaal aantal deelnemers moet je je tevoren opgeven, bij voorkeur per mail of anders per telefoon bij pastor Jan (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel.: 06 8386 8271). Opgeven kan tot en met zondag voor elke bijeenkomst.

Wees van harte welkom !!!

pastor Jan van Beek

santegidio

“Gemeenschap van Sant’Egidio: het leven delen met wie kwetsbaar is”.

Wij ontvingen van de Gemeenschap van Sant’Egidio de volgende introductie: “De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich, geïnspireerd door het Evangelie, wereldwijd in voor vriendschap met armen en voor vrede tussen de volken. Sinds haar ontstaan in 1968 komen op steeds meer plaatsen in de wereld vrijwilligers na hun dagelijkse werk samen om te bidden en op zoek te gaan naar de armen in de wijken van hun stad. Zo groeide de vriendschap met daklozen, kinderen in achterstandswijken, eenzamen ouderen, migranten, gehandicapten en gevangenen. Wereldwijd werken we aan vredesbemiddeling, afschaffing van de doodstraf en interreligieuze dialoog. In alles wat Sant’Egidio doet, gaat het om vriendschap met wie aan de kant staat, met wie ervaart dat hij of zij kwetsbaar is en het niet alleen kan. In Nederland bestaan op meerdere plaatsen gemeenschappen waar samen wordt gebeden de deze vriendschap wordt beleefd. In Leeuwarden organiseerde Sant’Egiodio op 17 januari een maaltijd voor armen en eenzamen. Een 40-tal mensen schoven aan in een warme vriendschappelijke sfeer. De vrijwilligers van de beginnende gemeenschap in Friesland hadden gekookt en zaten mee aan tafel. Er is groot enthousiasme bij allen om dit op regelmatige basis door te zetten. Die avond vond ook voor de derde keer het gebed van Sant’Egidio in Leeuwarden plaats, met zo’n 30 deelnemers.”


Deze lekenbeweging is vanuit het niets ontstaan in een klein kerkje in Rome, de Sant’Egidio in het jaar 1968. Dat was de tijd van de grote opstand tegen de gevestigde orde door arbeiders en studenten, de maatschappij-brede roep om democratisering en het 2e Vaticaans Concilie. In vijftig jaar tijd is ze uitgegroeid tot een wereldwijde vrijwilligersorganisatie. Op dit moment zijn er 70.000 vrijwilligers aanwezig in 70 landen. En de groei gaat door. Inmiddels is er dus ook een beginnende gemeenschap in Friesland. Over deze beweging, haar ideeën, haar rol in de tegenwoordige samenleving en haar indrukwekkende groei komt Colm Dekker ons meer vertellen.

Martinushuis, Hillamaweg 37, Burgum (achter RK kerk)
18 februari om 20.00 uur.
Entree € 3,- inclusief koffie/thee.

 

 

Ons brood gedoopt in licht …ons brood gedoopt

In onze Pax Christiparochie willen wij op donderdagen in de Veertigdagentijd een kennismakingscursus of ‘opfriscursus’ geven als inleiding in geloof, kerk en liturgie. Wij willen dit doen aan de hand van het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart.

De cursus is anders dan het gebruikelijke aanbod van catechese en toerusting. Zij is uitdrukkelijk bedoeld als inleiding en kennismaking. Deze reeks avonden is specifiek gericht op mensen die (nog) niet goed bekend zijn met de katholieke wijze van geloven en kerk-zijn. Wij denken daarbij aan mensen die niet gedoopt zijn, maar wel op zoek zijn naar zingeving. Of aan mensen die buiten de katholieke kerk gedoopt zijn, en meer willen weten van het katholieke geloof. Of aan mensen die wel katholiek gedoopt -en eventueel gevormd- zijn en die na lange(re) tijd hun kennis en inzicht weer wat willen opfrissen.

De avonden vinden plaats op zeven donderdagen kort vóór en in de Veertigdagentijd. Wij komen samen in de pastorie te Dokkum om 20.00 uur. De data zijn: donderdag 20 en 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april. Wij willen vragen om u uiterlijk op zondag 16 februari aan te melden. Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor eventuele vragen kunt U terecht bij pastor Jan van Beek, tel.: 06 8386 8271. De cursus kan alleen doorgang vinden als er tenminste 12 aanmeldingen zijn.

Als u iemand kent in uw omgeving, familie of kennissenkring kent, waarvan u weet dat hij of zij belangstelling voor deze cursus zou kunnen hebben, geef deze tekst dan door. alvast onze hartelijke dank.

Weet dat u van harte welkom bent,
pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek

Het Leven en denken van Etty HillesumEtty Hillesum


Ditmaal een bijzondere lezing. Etty Hillesum was een zeer gelovige vrouw, een echte mystica, maar ze heeft heel eigen wortels. Ze is geboren in 1914 in een Joods gezin. Als jong meisje is ze op een aantal punten niet gelukkig met zichzelf en in 1941 gaat ze in Amsterdam in therapie. Haar therapeut Julius Spier is door Carl Gustav Jung opgeleid, afkomstig uit Duitsland en eveneens van Joodse herkomst. De therapeutische relatie ontwikkelt zich tot een intensieve liefdesrelatie. In wisselwerking met Spier en onder invloed van de vooroorlogse Duitse en Russische literatuur begint Etty aan een intensief proces van zelfanalyse dat zijn neerslag vindt in tien dagboeken en enkele series brieven die behalve goudeerlijk ook literair van zeer hoog niveau zijn. Het sleutelwoord bij Etty Hillesum wordt meer en meer ‘universele liefde’.

Etty’s spirituele ontdekkingstocht vindt plaats in een wereld waar de positie van de Joden steeds nijpender wordt tot op het punt dat zij maatschappelijk geheel uitgestoten zijn. In 1943 wordt ze samen met bijna haar hele familie gedeporteerd naar kamp Westerbork. Begin september van dat jaar wordt ze op transport gesteld naar Auschwitz. Hier sterft ze enkele maanden later.

Uit de schriftelijke getuigenissen blijkt dat ze haar ideaal van ‘universele liefde’ tot het laatst in de praktijk heeft gebracht en zelfs verder heeft ontwikkeld. Ze was een baken van licht en hoop voor iedereen in haar omgeving, ook in moeilijke tijden. Met een genadeloze eerlijkheid beschrijft ze hoe zijzelf en de mensen om haar heen keer op keer bezwijken onder de mishandelingen en de vernederingen en zich keer op keer weer oprichten en de hoop hervatten. Bijzonder is dat zij zelf tot het laatst toe weigert om de Duitsers te haten.

Hoe heeft deze onzekere ‘bakvis’ zich in slechts enkele jaren kunnen ontwikkelen tot de wijze mystica die ze op het eind van haar leven is? Langs welke wegen rijpten haar zelfinzichten en denkbeelden? Wat kunnen we van haar leren? Hierover gaat mevrouw Addie Reidsma ons in de komende Martinushuislezing meer vertellen.

14 januari 2020. Aanvang 20.00 uur
Leven en denken van Etty Hillesum – door mevr. Addie Reidsma
Martinushuis, Hillamaweg 37
9251 KA Burgum

 

Op 15 oktober j.l vond de eerste Martinushuislezing van dit seizoen plaats: “Clara van Assisi” door mevrouw Marjan Bouritius. Er waren vierentwintig toehoorders en de reacties waren positief, voor zover wij ze gehoord hebben: geen slecht begin van de nieuwe cyclus.

Op 3 december vindt de volgende lezing plaats.Roland Putman

Nieuwe ontwikkelingen in religieus Nederland.
Inleider: Franciscaan Roland Putman

De kerken lopen leeg en kloosters sluiten hun deuren omdat er te weinig religieuzen meer zijn. Tegen deze achtergrond zien wij de afgelopen jaren een, kleine en voorzichtige, opleving bij onder andere de Benedictijnen, de Dominicanen en de Franciscanen. Wat betekent het voor een religieuze gemeenschap als er, nadat men zich eigenlijk al heeft neergelegd bij het ‘uitsterven’ van de gemeenschap in Nederland, zich ‘ineens’ nieuwe kandidaten aanmelden? Wat betekent dit voor de ‘zittende’ broeders en zusters, die zich misschien al met het ‘uitsterven’ verzoend hadden? Wat betekent dit voor de ‘nieuwe’ broeders en zusters, die meestal een groot leeftijdsverschil zullen ervaren en die misschien op een heel andere manier in de kerk en in het religieuze leven staan dan die hen voorgingen? Welke nieuwe mogelijkheden en uitdagingen zien de Franciscanen nu voor zichzelf? Welke hedendaagse vormen van ‘georganiseerde spiritualiteit’ zijn er nu aan het ontstaan?

Op deze en gelijksoortige vragen zal ingegaan worden door Roland Putman uit Den Bosch, lid van de Franciscaanse orde en pastoor in de Bommelerwaard.

Dinsdag 3 december 2019 om 20.00 uur
Martinushuis, achter de RK Kerk
Entree: € 3,- (incl. koffie/thee)

 

 

Geschiedenis van het Christendom

 

De Pax Christiparochie organiseert een reeks avonden over de geschiedenis van het Christendom. Wij richten ons op deze avonden vooral op de geschiedenis van de Kerk en de geschiedenis van de kerken, wij doen dit aan de hand van bestaand beeldmateriaal. Achtereenvolgens komen aan de orde: -1. het vroege Christendom, -2. het westers katholicisme, -3. de oosterse orthodoxie, -4. de reformatie, -5. het evangelisch christendom en tenslotte -6. de toekomst van de Kerk. De avonden worden begeleid door pastoor Paul Verheijen, pastor Jan van Beek en John Dikhoff.

 

De avonden vinden plaats op donderdagavonden vanaf 20.00 uur. Achtereenvolgens komen wij samen op 31 october, 7, 14, 21, en 28 november en op 12 december 2019. Plaats van samenkomst is de r.k. pastorie aan de Hoogstraat 25 in Dokkum.

 

In verband met de beperkte zaalruimte willen wij u vragen zich aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Buiten een kleine bijdrage voor koffie/thee zijn er geen kosten aan de avonden verbonden. Weet dat U van harte welkom bent.

 

De Martinushuislezingen openen het seizoen met Clara van Assisi (1193-1253)clara

Op 15 oktober start het seizoen van de Martinushuislezingen met een lezing over Clara van Assisi. Het is ruim 800 jaar geleden dat Clara ervoor koos om Franciscus te volgen en een evangelisch leven te leiden. In San Damiano kreeg ze haar eerste volgelingen.
Clara kennen we vooral als de eerste vrouw die Franciscus van Assisi volgde. Dat was een heel moedige beslissing van haar. En dat in een tijd waarin over vrouwen beslist werd door anderen wat hun toekomst zou zijn. Clara was een dochter uit een adellijke en rijke familie in Assisi en voor haar was een huwelijk voorzien met een machtige en rijke man.
Dat Clara een andere weg wilde gaan en dat ook nog daadwerkelijk heeft gedaan, is heel opmerkelijk. Haar tijd wilde geen eigenzinnige en zelfstandige vrouwen, maar onderdanige vrouwen in het huwelijk of levend in volledige clausuur (afgesloten) in een klooster.
Marjan Bouritius. studeerde geschiedenis en is sinds haar zestiende gefascineerd door Franciscus van Assisi en de franciscaanse spiritualiteit.zij zal deze avond de inleiding verzorgen. In de inleiding vertelt zij over het leven en de ideeën van Clara, dit geïllustreerd met een powerpointpresentatie met afbeeldingen van Clara, Franciscus en plaatsen in Umbrië. Het belooft een inspirerende avond te worden. Er wordt weer een bijdrage gevraagd van 3 euro, dit is inclusief de koffie/thee. Die avond zullen we ook iets over de volgende avonden van de Martinushuiscyclus van dit winterseizoen vertellen.

15 oktober om 20.00 uur
Martinushuis, achter RK Kerk
Hillamaweg 37 Burgum

 

“Moderne devotie rond Burgum” op zondag 12 mei

Onze regio heeft een rijke kloosterhistorie. De monnik voor het museum te Burgum, de Kloosterlaan en Kloosterkamp te Burgum en de Kruiskerk herinneren ons daaraan. De kloosters in deze regio waren ook actief in de Moderne Devotie.De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de Kerk en maatschappij. Mink de Vries, coördinator Actuele Moderne Devotie en expert op dit gebied, riep tijdens zijn Martinushuislezing in 2018 zoveel enthousiasme in de zaal op dat ter plekke besloten werd om een (fiets)tocht te organiseren rond Burgum om een drietal locaties te gaan bezichtigen. Deze (fiets)tocht naar Veenwouden en Garyp (totaal zo’n 25 km) zal plaatsvinden op 12 mei a.s. van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. We vertrekken vanaf de Kruiskerk in Burgum, inloop vanaf 13.00 uur.kruiskerk
Mink de Vries zal in de Kruiskerk met een korte inleiding starten, een opfrissertje van zijn lezing in 2018 zodat het ook interessant is voor wie de lezing van Mink toen gemist heeft. Op al te bezoeken locaties zal hij een en ander vertellen over de functie en het bijzondere van die locatie ten tijde van de moderne devotie. Natuurlijk zal hij ook de verbinding maken naar de betekenis van de Moderne Devotie in deze tijd en waarom het een plek verdient in de canon van de Nederlandse geschiedenis. We sluiten af met een drankje in het Martinushuis aan de Hillamaweg 37 te Burgum.
Bij voorkeur willen we dit uitstapje op de fiets doen maar mocht dit bezwaarlijk zijn dan zorgen wij dat er voor U ook alternatief vervoer is.
Om dit goed te kunnen organiseren vragen wij U zich tevoren op te geven en te melden of u zelf op de fiets komt of met ander vervoer, dan wel opgehaald wil worden.
U kunt zich melden bij Loek Punt per telefoon 0511 462934 , mobiel 0653397677 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kosten voor deelname zijn € 3,- per persoon.
Zondag 12 mei 2019 Kruiskerk Vertrek om 13.30 uur Nieuwstad 5 9251LN Burgum.

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

MARTINUSHUISLEZING 5 MAART 2019
om 20.00 uur
In het Martinushuis achter de RK Kerk
                                           Hillamaweg 37 Burgumtheresia van lisieux


Op 5 maart staat het gedachtengoed van de Heilige Theresia van Lisieux centraal. Zij is vooral bekend als mystica van onze tijd en heeft vele mensen geïnspireerd. Zo ook Mevr. Mariska van Beusichem, de stadspastor van Zwolle.
Theresia kan als mystica op één lijn geplaatst worden met oudere mystici als Sint Johannes van het Kruis en Teresia van Avila. Theresia van Lisieux heeft kennelijk een boodschap die velen in onze tijd aanspreekt. Hoe komt dat?

In 1997 is Theresia zelfs uitgeroepen tot een van de kerkleraressen vanwege haar ontdekking van de ‘kleine weg’. Wat bedoelde zij daarmee? Hoe kan iemand die nog zo jong is al zoveel levenswijsheid aan ons doorgeven?

Wilt U zich ook laten inspireren door deze Theresia van Lisieux kom dan 5 maart naar de Martinushuislezing in het Martinushuis achter de RK kerk van Burgum, Hillamaweg 37. We beginnen om 20.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro. Dit is voor de koffie en de om de verdere onkosten te dekken.

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

Martinushuislezing over Tomas Haliktomas Halik
8 januari 2019 20.00 uur.
In het Martinushuis, Hillamaweg 37 te Burgum
Bijdrage incl koffie € 3,-

 

Op dinsdag 8 januari 2019 komt de dominicaan en theoloog Stefan Mangnus spreken over Thomas Halik. Mangnus en Halik hebben gemeen dat ze op een geheel eigen  wijze naar de toekomst kijken, anders dan vele van ons.  Er is op dit moment veel angst: angst om kwijt te raken wat ons vertrouwd is, angst voor het onbekende, angst voor wat afwijkt van onze normen, angst om verloren te lopen. Maar hoe vaak zegt Jezus in het evangelie tegen zijn leerlingen: “Wees niet bang!” Ja, als je leerling van Jezus wilt zijn, zul je kwijtraken wat je vertrouwd is, zoals Jezus zelf alles kwijtraakte, tot op het kruis toe. Leerling van Jezus zijn betekent pelgrim zijn naar een land dat je niet kent, naar mensen die je niet kent. Tomas Halik, priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie schreef een aantal lezenswaardige boeken zoals  ‘Ik wil dat jij bent’ en ‘Geduld met God’. Het laatste  boek handelt ook over ‘Wees niet bang’ en over ‘Geloof en ongeloof’. Het belooft een inspirerende en boeiende avond te worden.

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

Gespreksgroep ‘Opnieuw beginnen’.

 

Wanneer de ene deur dichtgaat, gaat de andere open.

Verwacht dat deze nieuwe deur nog grotere wonderen en verrassingen onthult.

Voel jezelf groeien met elke ervaring.

(Eileen Caddy)

 

 

Veel mensen ervaren deze tijd als een tijd van haast, van drukte en individualisering. Heb jij dat ook? Onze samenleving verandert doorlopend.

En hoe zit dat dan eigenlijk met ons geloof? Heb je nog steeds het geloof van jouw kinderjaren, of heb je inmiddels een volwassen geloof? En wat is dan het verschil? Hoe ervaar en beleef je jouw geloof in de wereld van nu? Heb je soms de behoefte aan een goed gesprek, maar weet je niet goed met wie?

 

Om hierover met elkaar in gesprek te komen beginnen wij in de Pax Christiparochie in de komende Veertigdagentijd op donderdagavonden een gespreksgroep over geloofsthema’s. Wij maken daarbij gebruik van de methode: ‘Opnieuw beginnen. Een weg naar volwassen geloof’. Wij willen dit doen in een veilige, warme omgeving, waar tijd en respect is voor ieders persoonlijke inbreng. De begeleiding van deze gespreksgroep is in handen van beide pastores en John Dikhoff.

 

De vorm van de gespreksgroep is een reeks bijeenkomsten op donderdagavonden in de Veertigdagentijd. Eerst is er een kennismakingsbijeenkomst op donderdag 7 februari 2019. De bijeenkomsten zijn op donderdagavond 7, 14, 21 en 28 maart en op 4 en 11 april 2019. Wij streven naar een groep van 10-15 deelnemers. Afhankelijk van de aanmeldingen zoeken wij naar een geschikte locatie.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Meld je dan aan via het mailadres van de parochie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij houden je dan via e-mail op de hoogte. Wij hopen op een flink aantal deelnemers en zien uit naar de ontmoetingen. Mede namens pastoor Paul Verheijen en John Dikhoff,

 

pastor Jan van Beek

 

 

Eerste Communievoorbereiding
Wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten worden zij en hun ouders benaderd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op een twaalftal woensdagmiddagen komen de kinderen samen in de pastorie. Gebruikt wordt het communieproject van ons bisdom: Het geheim van de Eucharistie. Daarnaast zijn er twee ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament. Meestal is er kort voor de Eerste Communie een broodmaaltijd in de parochiekerk verzorgd en opgegeten door ouders en kinderen.
De voorbereiding wordt begeleid door een ouder (vacature) en pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum)

Geloofsgesprekken voor Jongeren en Vormselvoorbereiding
De parochies Burgum en Dokkum bieden samen aan jongeren na de basisschool een drie-jarig programma van geloofsgesprekken aan. In een paar blokken van vier avonden komen de jongeren van beide parochies samen onder leiding van jongeren en pastor. Daar worden thema's besproken die met hun leven als middelbare scholier te maken hebben. In het derde jaar vindt dan de directe voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel plaats. Voor de ouders van de jongeren is er eens per jaar gelegenheid tot ontmoeting met de begeleiders tijdens een ouderavond. Ook de begeleiders zelf komen een paar maal per jaar samen ter voorbereiding op de avonden met de jongeren.
Contactpersonen: De pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum).

Geloofsgesprekken voor Volwassenen
Er wordt naar gestreefd om minstens eens per jaar een cursus van vier avonden over een geloofsonderwerp te organiseren. Opzet en tijd van de cursus worden via een folder in de Bonemare bekend gemaakt.
Aanmelding voor de bijeenkomsten bij de heer John Dikhoff (adres: zie hiervoor) en pastor Paul Verheijen (adres: zie hiervoor).
Ook in de parochie van Burgum worden bijeenkomsten gehouden. Ook hiervoor zijn de bovengenoemde contactpersonen het aanspreekpunt.

Schriftinstuif
De overwegingen tijdens vieringen onder leiding van parochianen (zie DOP-viering bij het hoofdstuk liturgie) worden voorbereid tijdens de Schriftinstuif. De naam zegt het al: de bijeenkomsten hebben een open karakter, dat wil zeggen dat alle parochianen welkom zijn, ook wanneer u slechts af en toe kunt of wilt komen.
Tijdens de Schriftinstuif kijken we naar de bijbelteksten die centraal zullen staan in de komende viering onder leiding van parochianen. Pastor Paul Verheijen verzorgt de avond die het karakter van een joods leerhuis draagt, waarbij de inbreng van elke deelnemer als hoogst waardevol wordt gezien. De avonden duren van 8 tot 10 uur en worden gehouden in de pastorie op de maandagavond aansluitend aan het weekend waarin een DOP-viering werd gehouden. Elke bijeenkomst begint met een avondgebed dat door één van de aanwezigen is voorbereid.
Contactadres: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Zaaigoed:
Om ondersteuning te bieden bij gelovig opvoeden, worden er een aantal themabijeenkomsten ( 5 keer per jaar) georganiseerd voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 6 jaar (maar ook ouders met kinderen van basisschoolleeftijd zijn welkom). Tijdens deze bijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over diverse thema's.

Martinushuis

Martinushuis

sleuteloverdracht

Vincentuszaal

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave