Iets meer?

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

De Pax Christiparochie wil nadrukkelijk ook een lerende gemeenschap zijn. Ons geloof is een kwestie van lichaam en ziel, van hart en verstand. Als we ons verdiepen over hoe de wereld in elkaar zit, de samenleving, de mens, dan gaan we steeds beter ontdekken wat de wijsheid van ons geloof is. Omgekeerd: als we beter begrijpen wat onze geloofswaarheden eigenlijk betekenen, dan kunnen wij het gesprek met onze omgeving met zelfvertrouwen voeren. Onder het motto ‘Mag het iets meer zijn …?’ organiseren we daarom jaarlijks een programma voor volwassenen van de hele parochie en ook voor belangstellenden van buiten. In Burgum zijn dat de zogenaamde Martinushuislezingen, in Dokkum telkens wisselende catechetische programma’s. Discussie en gesprek zijn daarvan natuurlijk sowieso altijd een vast bestanddeel.

 

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

 

Lectio divina

Op donderdag 13 december is er in de pastorie in Dokkum de traditionele Lectio divina in de Adventstijd. Het begint om 20.00 uur.

 

 

 

400px Angelsatmamre trinity rublev 1410

 

Martinushuislezing dinsdagavond 6 november

Vicaris Arjen Bultsma uit Bolsward gaat voor ons een lezing verzorgen over de Heilige Drie-eenheid.
Als ingang neemt hij de beroemde ikoon van Rublev. Aan de hand van deze ikoon en de ideeënontwikkeling in de loop van de kerkgeschiedenis zal hij duidelijk maken hoe drie in hun goddelijk wezen één zijn. het is een eenheid die bestaat in een onderlinge dynamische relatie. Hoewel een stukje historische ontwikkeling van de leer van de Drie-eenheid aan de orde komt, blijven we zoveel mogelijk weg van ingewikkelde abstract theologie. De naruk komt te liggen op de consequenties van de leer vaan de Heilige Drie-eenheid voor ons eigen pracktisvhe geloofsleven: voor onze taak in de wereld en voor ons gebed.

Van harte welkom in het Martinushuis, Hillamaweg 37, Burgum
Entree € 3,00 (inclusief koffie/thee)

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

Martinushuislezing

Op 10 oktober j.l. is het seizoen gestart met een zeer geslaagde bijeenkomst. Met ruim 50 belangstellenden kunnen we terugzien op een erg mooie en inspirerende lezing. Een foto impressie hieronder.

Klik op de foto om die te vergroten.

 

 

Anne Woudwijk uitleg schilderij

Zondag 1 oktober, na de mis, geeft kunstenaar Anne Woudwijk uitleg over drie van zijn Bijbelse schilderijen. Ze staan geëxposeerd in Burgum als voorbereiding op de Martinushuislezing van 10 oktober: dr. Saskia van Lier over Kunst en Geloven.

Maghetietsmeerzijn beeldmerk origineel transparant

MARTINUSHUIS-lezingen seizoen 2016/2017
Een nieuw initiatief! Vijf zogenaamde MARTINUSHUIS-lezingen, genoemd natuurlijk naar de plaats van handeling, het parochiehuis van Burgum.
MARTINUSHUIS-lezingen – laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen: van binnen en van buiten de parochie, voor kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, voor jong en oud. Serieuze inhoud lichtvoetig gebracht, met een knipoog op zijn tijd. Soms over onderwerpen die met kerk en geloven te maken hebben, soms over algemene sociaal-maatschappelijke thema’s.
Data in 2016: 4 oktober en 22 november. Data in 2017: 17 januari, 7 maart en 25 april.
Telkens op een dinsdagavond, van 20.00 – 21.30. Altijd met koffie en thee! Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage in de onkosten mag.
-----------------------

MARTINUSHUIS-lezing 17 januari 2017: Leo Kaptein – Het katholieke geloof van Gerard Reve.
“Ik vind dit leven al geweldig – en dan nog het eeuwig leven in de hemel! Je vraagt je wel eens af: waar hebben wij het aan verdiend?” De ruim 10 jaar geleden overleden volksschrijver Gerard Reve hield bij hoog en bij laag vol dat zelfs zijn poezen katholiek waren! Als geen ander sprak en schreef hij met aanstekelijke humor en ironie over zijn katholieke geloof. Was het hem ernst? Stak hij er de draak mee? Reve, katholiek geworden in 1966, is zowel in zijn schrijverschap als in zijn geloofsbelevening voor sommigen een bewonderde held, voor anderen een bron van ergernis. Spannend!
Leo Kaptein is blijvend geraakt door het werk van Gerard Reve. Hij zal een mooie – soms grappige, soms ontroerende, soms prikkelende – avond verzorgen over Reve’s beleving en verwoording van het katholieke geloof.
---------------------
MARTINUSHUIS-lezing 7 maart 2017: Diederik Duzijn – God en het goede; filosofisch-theologische achtergronden van de Reformatie.
Is God goed omdat Hij het goede wil? Of is iets goed omdat God het wil? De zogenaamde ‘universaliënstrijd’ is een fundamenteel filosofisch-theologisch debat over de status van de algemene begrippen. In deze strijd stonden Nominalisten (‘goed’ is slechts een etiketje dat de mens aan iets geeft) tegenover Realisten (‘het goede’ is iets dat op zichzelf werkelijk bestaat). In de late Middeleeuwen bereikte deze universaliënstrijd een hoogtepunt, dat een enorme doorwerking zou hebben op eeuwen van denken daarna. Op de achtergrond van dit filosofisch strijdtoneel speelde de voortdurende politieke strijd om de macht tussen keizer en paus. Deze spannende cocktail van filosofie, theologie en politiek is vervolgens een rijke voedingsbodem voor de Reformatie.
Pastor Diederik zal een soepele en voor ieder begrijpelijke inleiding verzorgen in dit mijnenveld van debat en strijd, onmisbaar voor een goed begrip van de verhouding tussen Catholica en Reformatie.
--------------------
MARTINUSHUIS-lezing 25 april 2017: Karin Schouwenburg – rechtsbijstand aan de rafelranden van de samenleving.
De overheid heeft vorig jaar de term ‘participatiesamenleving’ geïntroduceerd. Daarmee wordt gedoeld op een samenleving waarin iedereen op een betrokken, verantwoordelijke en zelfstandige manier zijn rol vervult en zijn bijdrage levert. Wat je ook van het begrip ‘participatiesamenleving’’ vindt, duidelijk is dat niet iedere mens zonder hulp in staat is om de beoogde plek in de samenleving in te nemen. Nog steeds vallen aan de ‘rafelranden’ van de samenleving veel mensen tussen wal en schip: mensen met psychiatrische ziektes, sociaal zwakkeren, mensen met schuldenproblematiek, vluchtelingen, en noem maar op.
Karin Schouwenburg, advocate te Beilen, heeft in haar praktijk veelvuldig te maken met mensen in haast uitzichtloze situaties. Zij probeert zulke mensen niet alleen juridisch bij te staan maar hen tevens te gidsen naar een meer zelfstandig en menswaardig bestaan. In haar lezing zal zij beeldend en invoelbaar spreken over schrijnende problematieken waarvoor soms geen, maar soms ook wel licht gloort aan het eind van de tunnel.

 

Thema avonden voor volwassenen.

De voorlopige datums van de Thema avonden voor volwassenen zijn bekend.

  • onder de kop Martinushuislezingen wordt een serie voor ieder toegankelijke avonden georganiseerd, inhoudelijk en laagdrempelig; meer informatie volgt binnenkort.

  • Voor Geloven nu hebben we een aantal actuele thema’s op het oog, die regelmatig in het nieuws opduiken.

  • De afleveringen van Catholicism geven ons een goed beeld van ons geloof en onze Kerk, met veel wetenswaardigheden die voor de meeste katholieken nieuw zijn.

datum

plaats

onderwerp

29 september 2016

RK pastorie Dokkum

Geloven nu

4 oktober 2016

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

27oktober 2016

RK pastorie Dokkum

Film Catholicism

22 november 2016

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

1 december

RK pastorie Dokkum

Geloven nu

17 januari 2017

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

26 januari 2017

RK pastorie Dokkum

Film Catholicism

23 februari 2017

RK pastorie Dokkum

Geloven nu

7 maart 2017

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

30 maart 2017

RK pastorie Dokkum

Film Catholicism

25 april 2017

Martinushuis Burgum

Martinushuis lezing

Eerste Communievoorbereiding
Wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten worden zij en hun ouders benaderd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op een twaalftal woensdagmiddagen komen de kinderen samen in de pastorie. Gebruikt wordt het communieproject van ons bisdom: Het geheim van de Eucharistie. Daarnaast zijn er twee ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament. Meestal is er kort voor de Eerste Communie een broodmaaltijd in de parochiekerk verzorgd en opgegeten door ouders en kinderen.
De voorbereiding wordt begeleid door een ouder (vacature) en pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum)

Geloofsgesprekken voor Jongeren en Vormselvoorbereiding
De parochies Burgum en Dokkum bieden samen aan jongeren na de basisschool een drie-jarig programma van geloofsgesprekken aan. In een paar blokken van vier avonden komen de jongeren van beide parochies samen onder leiding van jongeren en pastor. Daar worden thema's besproken die met hun leven als middelbare scholier te maken hebben. In het derde jaar vindt dan de directe voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel plaats. Voor de ouders van de jongeren is er eens per jaar gelegenheid tot ontmoeting met de begeleiders tijdens een ouderavond. Ook de begeleiders zelf komen een paar maal per jaar samen ter voorbereiding op de avonden met de jongeren.
Contactpersonen: De pastor Paul Verheijen (adres: pastorie van Dokkum).

Geloofsgesprekken voor Volwassenen
Er wordt naar gestreefd om minstens eens per jaar een cursus van vier avonden over een geloofsonderwerp te organiseren. Opzet en tijd van de cursus worden via een folder in de Bonemare bekend gemaakt.
Aanmelding voor de bijeenkomsten bij de heer John Dikhoff (adres: zie hiervoor) en pastor Paul Verheijen (adres: zie hiervoor).
Ook in de parochie van Burgum worden bijeenkomsten gehouden. Ook hiervoor zijn de bovengenoemde contactpersonen het aanspreekpunt.

Schriftinstuif
De overwegingen tijdens vieringen onder leiding van parochianen (zie DOP-viering bij het hoofdstuk liturgie) worden voorbereid tijdens de Schriftinstuif. De naam zegt het al: de bijeenkomsten hebben een open karakter, dat wil zeggen dat alle parochianen welkom zijn, ook wanneer u slechts af en toe kunt of wilt komen.
Tijdens de Schriftinstuif kijken we naar de bijbelteksten die centraal zullen staan in de komende viering onder leiding van parochianen. Pastor Paul Verheijen verzorgt de avond die het karakter van een joods leerhuis draagt, waarbij de inbreng van elke deelnemer als hoogst waardevol wordt gezien. De avonden duren van 8 tot 10 uur en worden gehouden in de pastorie op de maandagavond aansluitend aan het weekend waarin een DOP-viering werd gehouden. Elke bijeenkomst begint met een avondgebed dat door één van de aanwezigen is voorbereid.
Contactadres: mevrouw Ann Dikhoff, Legeweg 23, 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

Zaaigoed:
Om ondersteuning te bieden bij gelovig opvoeden, worden er een aantal themabijeenkomsten ( 5 keer per jaar) georganiseerd voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot 6 jaar (maar ook ouders met kinderen van basisschoolleeftijd zijn welkom). Tijdens deze bijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over diverse thema's.

Martinushuis

Martinushuis

sleuteloverdracht

Vincentuszaal

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave